Samen verantwoordelijkheid nemen in Velsen

In uitdagende omstandigheden samen verantwoordelijkheid nemen, kordaat bijsturen en ambities tonen. Daar draait het om in de Velsense Begroting 2021-2024. Velsen staat niet stil, we hebben ambities, zoals het raadsakkoord en collegeprogramma aangeven. We werken voortvarend aan de opgaven rond woningbouw, mobiliteit, luchtkwaliteit, klimaat, werkgelegenheid, economie en innovatie, armoedebestrijding en zorg.

Zoals veel gemeenten bevinden we ons echter in financieel woelige wateren. De uitgaven in het sociaal domein groeien sterk door een grotere vraag en zwaardere zorg. Wat de begroting betreft zien we een tekort ontstaan voor de komende jaren: meer uitgaven dan inkomsten. Daarom moeten we bezuinigen.

Begroting in coronatijd
Het zijn onzekere tijden. We zitten midden in ‘corona’: een gezondheidscrisis met grote economische, financiële en breed-maatschappelijke gevolgen. Dit is overal merkbaar, voelbaar en zichtbaar. Hoe lang dit duurt en wat de gevolgen zullen zijn weten we niet. Er is onzekerheid over middelen van het Rijk voor gemeenten. Kijk bijvoorbeeld naar de aanstaande herijking van het gemeentefonds (de jaarlijkse uitkering van het Rijk aan gemeenten), de aangekondigde compensatie voor corona-effecten en de tegemoetkoming in de stijgende uitgaven in het sociaal domein (waaronder de jeugdzorg).

Verantwoordelijkheid nemen
In deze uitdagende en onzekere tijden neemt Velsen het heft in handen. We sturen bij zodat we de gemeentelijke financiën op orde houden. Dit doen we door:

 1. Het weerstandsvermogen weer op peil te brengen: voldoende reserves om risico’s op te vangen wanneer deze zich voordoen.
 2. Het sluitend maken van de meerjarenbegroting: evenwicht in de structurele uitgaves en inkomsten.

Tegelijkertijd tonen we ook ambitie en zorgen we dat we – heel gericht – blijven werken en investeren via zeven speerpunten in de Velsense ambities zoals die zijn verwoord in het raadsakkoord en collegeprogramma.

Weerstand op peil
Met de begroting brengen we komend jaar de ratio van het weerstandsvermogen op een gezond peil van 1,04. Met een ratio van 1,0 hebben we genoeg middelen in de Algemene reserve om risico’s op te vangen als die zich voordoen. Hier zitten we komend jaar dus boven. We verhogen de weerstandsratio door bestemde reserves die nog niet geoormerkt zijn, in de Algemene reserve te storten.

Sluitende meerjarenbegroting
Zonder bezuinigingen hebben we de komende jaren meer uitgaven dan inkomsten. Om hier balans in te brengen zijn pijnlijke keuzes helaas onvermijdelijk, het laaghangend fruit hebben we al geplukt. We zijn met deze begroting tot een evenwichtig pakket aan bezuinigingen gekomen: gericht en verdeeld naar de verschillende werkterreinen van de gemeente.
Met de volgende uitgangspunten als houvast:

 • onomkeerbare keuzes zoveel mogelijk vermijden;
 • impact en gevolgen van corona proberen niet te versterken;
 • grip op uitgaven Jeugdzorg en Wmo;
 • kansen benutten voor gewenste ontwikkelingen / bewegingen.

Met de bezuinigingen brengen we de uitgaven en inkomsten voor de komende jaren weer in evenwicht.

Blijven investeren in Velsense ambities
Tegelijkertijd blijven we in deze onzekere (corona-) en krappe financiële situatie werken aan onze Velsense ambities. Vanuit het raadsakkoord en collegeprogramma bezien, hebben we zeven prioriteiten waarin we de komende periode investeren:

 • Sluiten van het Lokaal Klimaatakkoord
 • Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie
 • Voorkomen van armoede in Velsen
 • Bouwen aan een effectievere en betaalbare jeugdhulp
 • Impuls geven aan woningbouwopgave voor Velsen van de Toekomst
 • Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving door in gebieden (wijken) tegelijkertijd te ruimtelijke, economische, sociale en aspecten van veiligheid aan te pakken.
 • Inzetten op Integrale veiligheid met de focus op ondermijning en drugsoverlast.


Bij deze speerpunten past een beperkte en gerichte impuls in of intensivering van uitgaven. Zoals Green BIZ, Armoedevisie, transformatie Jeugdzorg, versnellen woningbouw, aanpakken Pontplein, Invest-MRA en handhaven van vergunningen. Voor een deel gebruiken we hiervoor bestaande budgetten, voor een ander deel vraagt dit om aanvullende budgetten. Omdat we hiermee rekening gehouden hebben in het bezuinigingspakket, is hier ruimte voor.

De omstandigheden zijn uitdagend. Maar zoals we gewend zijn, nemen we in Velsen samen verantwoordelijkheid, sturen we kordaat bij als de situatie daarom vraagt, en blijven we ambitie tonen voor het Velsen van de toekomst.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37