Home

Meerjarenperspectief

Vanuit het raadsakkoord en collegeprogramma bezien ziet het college zeven prioriteiten om de komende periode niet op te verslappen: Sluiten van het Lokaal Klimaatakkoord, Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie, Voorkomen van armoede in Velsen, Bouwen aan een effectievere en betaalbare jeugdhulp, Impuls geven aan woningbouwopgave voor Velsen van de Toekomst, Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving door gebiedsgerichte integrale aanpak, Inzetten op Integrale veiligheid met de focus op ondermijning en drugsoverlast.

Hierbij past een beperkte en gerichte impuls of intensivering van uitgaven op de volgende speerpunten.

Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma
Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

MRA Invest*

-36

-36

-36

-36

Green BIZ

-30

-30

-30

Armoedevisie

-37

-53

PM

PM

Armoedevisie - dekking reserve Sociaal domein

37

53

0

0

Pontplein

0

0

-50

-50

Versnellen woningbouw - impuls

0

-260

-260

Versnellen woningbouw - verzwaren functies

-90

-90

-90

-90

Handhaven vergunning

-110

-110

-110

-110

Totaal

-266

-526

-576

-286

Invest MRA: Stimuleren innovatieve duurzame economie
Invest MRA is een nog op te richten ontwikkelfonds/bedrijf van de gemeenten/provincies in de MRA plus de kop van Noord-Holland, die de volgende doelen heeft:

1. Het creëren en versterken van een krachtig ecosysteem, waarin de grootschalige transitieopgaven worden omgezet in bedrijfsmatige oplossingen en werkgelegenheid (Business development)
2.Het versnellen van de realisatie van grootschalige transitieprojecten die bijdragen aan de economische agenda van de MRA door investerend vermogen van publieke (Invest NL, maar ook Europa) en private partijen te bundelen (investeringsvehikel)

Het fonds is een revolverend fonds en zorgt voor financiering die niet via andere kanalen beschikbaar is. Voor grootschalige energietransitie en circulaire projecten is voldoende financiering belangrijk.
Gezien de grote majeure opgaven die in onze regio spelen rondom energietransitie en circulaire economie ziet het College dit instrument als een belangrijke impuls voor de energietransitie en circulaire economie.
Zeker in tijden van Corona is door investeren in een sterke en duurzame economie belangrijk. Het College geeft hiermee ook invulling aan de motie van de raad hierover.

GreenBiz: ondersteuning energiebesparing voor bedrijven(terreinen)
In Velsen ligt een grote uitdaging om het energieverbruik bij bedrijven te verminderen én tegelijkertijd het aandeel lokaal opgewerkte duurzame energie bij bedrijven te vergroten. Om deze verduurzaming te versnellen, is het noodzakelijk de ondernemers mee te nemen in deze ambitie. Het ontbreekt relatief kleine ondernemingen vaak aan kennis en organisatiekracht om  initiatieven te ontplooien of mogelijkheden te onderzoeken.

Onder de noemer GreenBiz IJmond werken ondernemers aan het verduurzamen van het eigen bedrijf én het bedrijventerrein. Ons doel is dat minimaal 100 bedrijven  zich aansluiten bij deze GreenDeal. De beoogde CO2 reductie qua energiebesparing en qua duurzame energie-opwekking bedraagt 30%. Dit vraagt veel extra inzet van de Vereniging GreenBiz en Omgevingsdienst IJmond.

De bedrijven worden In het eerste jaar ondersteund bij de uitvoering van maatregelen van een energiescan. Maar dit is een start. Bedrijven die de GreenBiz GreenDeal hebben getekend worden uitgenodigd aan te sluiten bij andere duurzaamheidsprojecten zoals GreenBiz Energy en GreenBiz Circulair.

Armoedebeleid: Een andere kijk op armoede
Armoede en schulden grijpen diep in op het leven van mensen. Het is niet alleen een financieel probleem, maar een complex van problemen die elkaar versterken. Er ontstaan achterstanden op het gebied van gezondheid, werk, wonen, participatie en schoolprestaties van kinderen.
Met het nieuwe armoedebeleid passen we de nieuwe inzichten in de aanpak van armoede en schulden toe. Het doel is een integrale en duurzame aanpak van armoede te realiseren.

We starten met de kanteling van de werkwijze, inzet van een armoederegisseur en de uitvoering van een aantal pilots met als doel armoede tegen te gaan en financiële problemen te voorkomen. Deze eerste stap wordt gefinancierd uit bestaande budgetten voor armoede en het innovatiebudget uit de reserve Sociaal domein.

Pontplein: betere doorstroming van verkeer
Een speerpunt van het college is om de doorstroming van auto’s, fietsen en het openbaar vervoer te verbeteren. Met name de doorstroming op het Pontplein is het noodzakelijk om de doorstroming te verbeteren voor een betere bereikbaarheid van IJmuiden, het industriegebied, het strand en de verbinding naar Engeland. Ook  voor de 5.000 fietsers die dagelijks over het Pontplein rijden is het belangrijk de veiligheid substantieel te verbeteren. De route over de pont is onderdeel van de doorfietsroute van en naar Haarlem. Daarnaast wordt een entree naar IJmuiden gecreëerd  waar iedereen trots op kan zijn.

Er is inmiddels een brede voorkeur bij belanghebbenden (omwonenden, weggebruikers, bedrijven) voor een ongelijkvloerse variant. Deze variant voldoet aan alle projectdoelstellingen en specifieke wensen vanuit de omgeving en heeft een hoog ambitieniveau voor de inrichting van de nieuwe entree van IJmuiden. Het huidige budget is niet toereikend. Door het budget voor de kapitaallasten te verhogen creëren we meer financiële ruimte om de voorkeursvariant te realiseren. Daarnaast is het een sterke basis voor het verkrijgen van subsidie en/of bijdrage van derden voor het resterende budget.  

Versnellen woningbouw
In Velsen is een grote behoefte aan extra woonruimte. Dit maakt het wenselijk om de woningbouw te versnellen. Er zijn grofweg 80 ontwikkellocaties bekend, waarvan er circa 30 nog niet actief in ontwikkeling zijn. Om de woningbouw te versnellen is het wenselijk om meer woningbouwlocaties tegelijk in ontwikkeling te kunnen brengen.

Met dit speerpunt wordt de huidige impuls verlengd.  We willen de versnelling langs drie lijnen realiseren:

  • Externe projecten

Verkennen of het mogelijk is om de ontwikkeling van een aantal woningbouwlocaties extern te beleggen. Waarbij we rekening houden dat een aantal aspecten altijd door ons zelf moeten worden gedaan, zoals bestuurlijke afstemming en vergunningverlening.

  • Tijdelijk meer ambtelijke capaciteit

Inzetten van meer tijdelijke ambtelijke capaciteit in de keten die werkt aan woningbouwontwikkeling (o.a. woonbeleid, stedenbouw, ruimtelijke ordening, projectleiding, verkeer, vastgoed, groen, civiele techniek en vergunningverlening). Ook de provincie stimuleert het versnellen van het realiseren van woningbouw door middel van het instellen van subsidies. Dit betekent dat, bij toekenning, 50% van kosten  mede wordt gefinancierd door de Provincie.

  • Aantrekkelijke werkgever

Velsen kenmerkt zich door inhoudelijk diverse en uitdagende opgaven. Dit maakt het werken voor de gemeente Velsen inhoudelijk gezien aantrekkelijk. Tegelijkertijd worden soortgelijke functies in andere gemeenten vaak hoger gewaardeerd waardoor het op dit moment moeilijk is om vast personeel te werven. Voorstel is om een aantal functies tijdelijk extra te waarderen.

Handhaven vergunningen
We zien een toename in het aantal handhavingsverzoeken, klachten en meldingen als gevolg van bouwactiviteiten. Ook komt de leefbaarheid onder druk te staan door illegale bewoning waardoor er een toename is van het aantal overlast meldingen en handhavingsverzoeken welke de huidige capaciteit overstijgt. Om zorg te dragen voor een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving is extra capaciteit noodzakelijk. Dit betreft zowel de juridische werkzaamheden als de fysieke handhaving.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37