Home

Meerjarenperspectief

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de financiële positie voor de jaren 2021-2024 toegelicht. Uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente, voor nu en op de lange termijn. Dat wil zeggen een positief meerjarenperspectief is het uitgangspunt, net als een weerstandsvermogen dat toereikend is om de risico’s op te kunnen vangen.

Kader voor de begroting
De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2021 en een doorkijk naar de drie volgende jaren. Deze wordt opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals door de raad zijn aangegeven in de Kadernota 2021 t/m 2024.

Deze kaders zijn nader uitgewerkt in concrete doelstellingen, prestaties en daaraan gekoppelde budgetten. Waar mogelijk zijn indicatoren toegevoegd om achteraf de realisatie van het beleid en de geleverde prestaties te kunnen toetsen. Daarnaast bevat de begroting ook paragrafen over diverse programma-overstijgende onderwerpen en een financieel meerjarenperspectief.

Begroting in verschillendonderdelen
Ons uitgangspunt is een financieel gezond Velsen met een sluitend meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat toereikend is om de risico’s op te vangen. Het vertrekpunt bij de Kadernota 2021 t/m 2024 was niet rooskleurig: een tekort van € 3 mln in het meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat te laag is om alle risico’s af te dekken. Bij deze begroting worden aparte voorstellen gedaan om de financiële positie te versterken.

De Begroting 2021 bestaat daarom uit de volgende onderdelen:
Bijsturen

  • Weerstandsvermogen op peil : maatregelen om weer een solide financiële buffer te hebben om de risico’s op te kunnen vangen;
  • Sluitend maken van de begroting
    • Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma: voor de speerpunten van het college past een beperkte en zeer intensivering van uitgaven. Deels vraagt dit om aanvullende structurele uitgaven;
    • Uitwerking bezuinigingsmaatregelen:  een pakket aan maatregelen om de kosten te verlagen en zo de begroting weer meerjarig in evenwicht te krijgen.

’basis Begroting 2021’
Dit is de ‘going concern’ begroting waarin de kaders uit de Kadernota 2021 t/m 2024 zijn uitgewerkt, zowel financieel als beleidsmatig

Het onderdeel Bijsturen in dit hoofdstuk uitgewerkt. In de 'basis Begroting 2021' staan de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor 2021 toegelicht in de programma's en paragrafen. Daarin zijn de speerpunten en maatregelen om de financiële positie te verbeteren niet meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37