Home

Meerjarenperspectief

In dit hoofdstuk zijn de grondslagen voor de opbouw van de begroting opgenomen.

Prijspeil
De gemeentelijke begroting wordt in principe jaarlijks bijgesteld voor de verwachte prijsontwikkelingen, voor zover mogelijk gebaseerd op inschattingen van het CPB en de VNG.

In de Perspectiefnota zijn deze vastgesteld voor het begrotingsjaar 2020 en structureel in de begroting opgenomen. Voor de volgende begrotingsjaren wordt geen aanvullende prognose gemaakt. Na vaststelling van de Perspectiefnota zijn de percentages van de pensioenpremie gewijzigd, deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de begroting.

Onderwerp

Index

toelichting

Loonkosten

1,5 %

Verwachte cao-stijging

Pensioenpremie

1,5 %

Verwachte stijging werkgever

Materiële kosten

1,5 %

o.b.v. Centraal Economisch Plan (maart 2019)

Subsidies

2,5 %

o.b.v. 70% cao-effect en 30% materiële kosten

Lokale heffingen

1,5 %

o.b.v. Centraal Economisch Plan (maart 2019)

Algemene uitkering
De meicirculaire 2020 is financieel verwerkt in deze begroting. De door het rijk gehanteerde aantallen voor bijv. woningen, leerlingen, etc. zijn overgenomen. Er zijn geen aannames opgenomen voor mogelijke beleidswijzigingen. De uitzondering hierop is de correctie voor de OZB-korting op de Algemene uitkering. Deze correctie is gebaseerd op de OZB berekening zoals vermeld in de paragraaf Lokale heffingen.

Gerekend is met constante prijzen, dit wil zeggen dat alleen de voor het jaar 2019 het verwachte prijspeil van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is meegenomen. De aanvullende ontwikkeling voor de jaren 2020-2022 is niet meegenomen.

Onroerende zaakbelasting
Vanwege de waardeontwikkeling van de objecten in de gemeente nemen de opbrengsten OZB in de begroting toe met 70 % van de verhoging prijsindex (1,5%). De stijging van het aantal en de waardeontwikkeling van de objecten in de gemeente worden meegenomen met als peildatum 1 januari van het vorig begrotingsjaar.  

Overhead
Overhead is de verzamelnaam voor algemene kosten die niet direct kunnen worden toegewezen aan taken die zijn opgenomen in de begroting. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om het primaire proces mogelijk te maken (ze zijn ondersteunend). Met ingang van de begroting 2017-2020 is de BBV-regelgeving gewijzigd en wordt overhead apart weergegeven in de begroting; in het programma Organisatie en Financiën.

De notitie Overhead van de commissie BBV is als leidraad gebruikt voor het aanmerken van kosten als ‘overhead’. Deze leidraad is verfijnd met het criterium dat kosten die voor meer dan drie afdelingen worden gemaakt tot de overhead behoren. Dit betreft onder andere salariskosten van leidinggevenden, kosten van ondersteunende afdelingen als facilitaire dienst, HRM, financiën, etc. en de kosten van huisvesting en ICT.

Rente
De door de gemeente betaalde rente op leningen wordt toegerekend aan de programma's en taakvelden waar deze betrekking op heeft. De toerekening vindt plaats met peildatum 1 januari op basis van het saldo van de investeringen (omslagrente) en grondexploitaties. De BBV-regelgeving geeft aan op welke wijze deze rente bepaald wordt. In de begroting is met de onderstaande rente percentages gerekend:

Onderwerp

Rente

toelichting

Te betalen rente leningen

1,566 %

Gemiddeld percentage over langlopende schulden

Omslagrente

1,75 %

Ten behoeve van investeringen

Rente grondexploitaties

1,566 %

Berekend op basis van de Jaarstukken 2017

Grondexploitaties
Het meerjarenperspectief is aangepast op basis van:
·   het MPG, zoals vastgesteld bij de Jaarstukken 2019;
·   het toe te rekenen rentepercentage, overeenkomstig de BBV-regelgeving, zie ook bij rente.

Investeringsplan
Het investeringsplan wordt bijgewerkt met inzichten uit de Jaarstukken, de nieuwe investeringsvolumes uit de nota investeringen en afschrijvingen, aanvullingen uit de Perspectiefnota, de actuele omslagrente en een inschatting van de planning wanneer investeringen kunnen worden gerealiseerd.

Toerekening van personeelskosten aan taakvelden
De personeelskosten worden, overeenkomstig de BBV-regelgeving, direct verantwoord op het beleidsveld waar deze betrekking op hebben. Dit betreft alle personele kosten die niet specifiek genoemd zijn in de BBV-notitie Overhead. Op basis van de prioriteiten en activiteiten voor het begrotingsjaar worden de werkplannen van de afdelingen opgesteld. Deze vormen de basis voor de toerekening van de personeelskosten aan de programma's en taakvelden.

Lokale heffingen
Jaarlijks worden op basis van de concept begroting de tarieven voor lokale heffingen bepaald. Van invloed zijn ontwikkelingen uit de Perspectiefnota, het effect van prijs- en loonontwikkelingen, waarde ontwikkeling van de woningen en toerekening van personele kosten aan de taakvelden. In de paragraaf Lokale heffingen wordt de berekeningswijze en ontwikkeling van het tarief toegelicht. De tarieven voor parkeren en toeristenbelastingen worden aangepast met de prijsontwikkeling wanneer de verhoging meer dan € 0,05 per eenheid is.

Meerjarenperspectief
De perspectiefnota wordt uitgewerkt in de begroting en het meerjarenperspectief. De bedragen in het meerjarenperspectief zijn berekend op basis van eerder genomen besluiten en bestaand beleid.

Begrote balans
Bij het opmaken van de begroting wordt een zorgvuldige inschatting gemaakt van het verloop over de jaren uit het meerjarenperspectief van de reserves, voorzieningen en investeringen.
Deze worden in de begrote balans opgenomen. Deze gegevens vormen samen met die uit de exploitatie de grondslag voor de financiële indicatoren in de paragraaf weerstandsvermogen. De grondslagen zoals in de beleidsnota's zijn opgenomen gelden eveneens voor deze begroting, waarvan de belangrijkste zijn afschrijvingstermijnen, waarderingsgrondslagen en richtlijnen voor reserves en voorzieningen.

Overig: Sportaccommodaties
In de begroting was het bedoeling om bij het invoeren van de taakvelden in 2017 alle sportaccommodaties onder te brengen in programma 5 Organisatie en financiën. Er waren echter per abuis een aantal sportaccommodaties in programma 2 achtergebleven. Dat is in deze begroting 2021 hersteld.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37