Financiën en bijlagen

Besparen en verhoging inkomsten uit Begroting 2020

In de Begroting 2020 is een pakket aan maatregelen opgenomen om financiële ruimte te maken om de ‘autonome ontwikkelingen’ op te vangen. Een aantal van de maatregelen om 'Besparen en inkomsten te verhogen' zijn in 2020 voorbereid en zijn vanaf 2021 van toepassing of  het te realiseren bedrag voor 2021 wordt verhoogt.

Het betreft de onderstaande maatregelen:

Ondernemend en duurzaam Velsen
Bezoekers dragen  bij  (recreanten en toeristen)
De cruisesector zit in IJmuiden sterk in de lift. Er blijven nu ook steeds meer cruiseschepen overnachten met hun passagiers. Om de stevige positie van IJmuiden in de cruisesector te behouden zullen maatregelen die betrekking hebben op overnachtingen op cruiseschepen in overleg met KVSA en Zeehaven IJmuiden worden opgesteld. Deze kunnen niet voor 2021 worden ingevoerd, aangezien er voor 2020 al afspraken zijn gemaakt met de cruiserederijen.

Ook bezoekers van commerciële festivals (zoals de evenementen in Velsen Valley) gaan bijdragen aan de kosten die de gemeente maakt. Vanaf 2021 wordt de prijs van een festivalticket verhoogt met de zgn. 'jolijtpenning'. Deze maatregel is in lijn met de ons omliggende gemeentes zoals Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer.
Bovenstaande maatregelen leveren op termijn jaarlijks gemiddeld € 700.000 extra aan inkomsten op voor de gemeente.

Afbouwen korting  niet-woningen
In 2006 is besloten tot een korting op de OBZ niet woningen. Deze korting wordt in fasen geheel afgebouwd. Door het vervallen van deze korting stijgen de inkomsten van OZB voor niet-woningen. In principe is dit negatief voor het vestigingsklimaat. Of dat direct leidt tot minder vestigingen/meer vertrek van bedrijven is lastig in te schatten, dit zullen we actief monitoren.

Vitaal en sociaal Velsen
Verlagen administratieve lasten maatschappelijke regelingen
Door een deel van de maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding om te vormen naar algemene voorzieningen wordt de toegang tot dagbesteding laagdrempelig en worden de administratieve lasten verlaagd. De administratieve lasten worden lager omdat inwoners geen indicatie nodig hebben voor algemene voorzieningen. Dit kunnen we onder andere realiseren met het omvormen van de dagbesteding. Op deze manier kunnen we meer mensen ondersteunen in het zelfstandig leven en meedoen in de maatschappij. De groep mensen die gebruikmaakt van deze voorziening kan sterker stijgen dan beoogd.

Herziening subsidiebeleid
Het huidige subsidiebeleid wordt binnenkort herzien. Bij deze herziening wordt taakstellend een lager budget voor dit beleid vastgesteld. De invulling van deze taakstelling wordt gedurende dit proces gemaakt. Een voorstel tot taakstelling is 2% van het huidige subsidieplafond (excl. de onderdelen die al betrokken worden bij de ‘minder voorstellen’). De subsidies worden hoofdzakelijk verstrekt aan instellingen die direct in contact staan met de inwoners. Het raakt daardoor de inwoners die gebruik maken van de diensten die deze instellingen leveren.

Wonen en leven in Velsen
Verlagen onderhoudsniveau wegen
Het verlagen van het onderhoudsniveau van wegen bespaart € 200.000. Het effect van een lager onderhoudsniveau is dat de kwaliteit van de leefomgeving afneemt. Het doet afbreuk aan investeringen in projecten. Het lagere onderhoudsniveau zorgt mogelijk voor meer meldingen. Dat kunnen we opvangen door de investering in personele capaciteit van de buitendienst voor het afwikkelen van meldingen.

Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding
Het onderhoudsniveau van B naar C verlagen bespaart € 60.000. Verlagen van het onderhoudsniveau zal de buitenruimte een minder onderhouden indruk geven. Hierdoor zal waarschijnlijk meer vervuiling ontstaan. Dit levert geen bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk. Mensen zullen meer klachten hebben en meldingen doen. Dit ondervangen we door de investering in de buitendienst, waardoor we adequaat kunnen inspelen op meldingen.

Verhogen Grondprijs
Het verhogen van de grondprijs vraagt om aanpassing van de grondprijzennota. Een verhoging werkt door op: prijs verkochte percelen, grondexploitaties en de prijzen voor erfpacht. Dit voorstel betreft een verhoging van alle grondprijzen boven op de gebruikelijke indexering.

Jaarlijks wordt de grondprijzennota aangepast met de indexering. Een aanvullende stijging kan zorgen voor negatieve beeldvorming bij de ondernemers en inwoners die gebruik maken van de erfpachtregeling of een perceel van de gemeente willen kopen. Het verhogen van deze prijzen zou er toe leiden dat we boven marktconforme grondprijzen rekenen. De financiële impact is in onderzoek, bij de begroting zullen we dit nader invullen.

Burger en bestuur
Kostendekkende tarieven vergunningen
De tarieven van vergunningen gaan wij verhogen. Daardoor worden de tarieven 100%-kostendekkend (nu 80%). De relatie tussen investeringsbereidheid en legeskosten is niet precies te voorspellen.

Organisatie en financiën
Besparing op de ambtelijke organisatie
De kosten van de ambtelijke organisatie, zoals personele inzet en huisvesting, worden verlaagd. Kritisch wordt gekeken naar de mogelijkheid om slimmer te organiseren. Daarbij wordt gedacht aan:

  • verantwoordelijkheden lager in de organisatie beleggen, waardoor het aantal leidinggevenden kan worden verminderd;
  • beoordelen waar uitbesteden van werkzaamheden of aanpassen van contracten leidt tot een voordeel in kwaliteit, continuïteit en financiën;
  • anders organiseren, bijvoorbeeld als het gaat over digitalisering, maar ook als het gaat over het maken van beleid;
  • Het verminderen of vereenvoudigen van regels, en daardoor minder personele inzet wat betreft vergunningaanvragen en bezwaar . Dit is uiteraard ook afhankelijk van de mate van verruiming van beleid door de gemeenteraad. Toch zien we ook kansen in het veranderen van de manier waarop we omgaan met regels en beleid. Kansen op gebied van effecten in de samenleving (beter passende oplossingen), en ook op gebied van efficiëntie in de organisatie

De implementatie van het aanpassen van de organisatie en werkwijzen kan leiden tot onzekerheid bij werknemers. Dit kan een effect hebben op de effectiviteit van de organisatie,  wat doorwerkt in de maatschappelijke resultaten. We proberen dit te ondervangen door de wijzigingen goed te volgen op effecten.

Verlagen onderhoudsniveau gemeentelijke panden
Wij gaan het gemeentelijk vastgoed  zo minimaal mogelijk onderhouden (uiteraard wel conform bouwbesluit en veiligheidsvoorschriften. Dus minder schilderwerk, minder onderhoud aan daken, gevels, uitstellen investeringen etc. Het verlagen van het onderhoudsniveau kan resulteren in ontevreden huurders of waardevermindering van het vastgoed. Ook gaan de panden er qua aanzicht op achteruit.

Verminderen externe expertise vennootschapsbelasting
Vanaf 2016 is ook de vennootschapsbelasting-wetgeving van toepassing voor de gemeenten. De inventarisatie van welke taken mogelijk onder de vennootschapsbelastingplicht vallen is nagenoeg afgerond en het traject met afstemming van de resultaten met de belastingdienst is gestart. De implementatie bevindt zich in de afrondende fase en de verwachting dat het budget voor expertise van fiscalisten vanaf 2021 gehalveerd kan worden. De interpretatie van de regelgeving is nog altijd in ontwikkeling, indien de wijzigingen complex zijn is het resterende budget mogelijk niet toereikend om fiscale expertise in te huren.

Bezoekers betalen mee
Zie toelichting bij Ondernemend en duurzaam Velsen.

Afbouwen korting OZB-niet woningen
Zie toelichting bij Ondernemend en duurzaam Velsen.

Verhogen huren en pachten
De gemeentelijke panden worden conform de nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed verhuurd of verpacht. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen kostendekkende huurprijzen voor maatschappelijke partijen (relatief laag) en marktconforme huurprijzen voor commerciële partijen (relatief hoog). De inkomsten kunnen worden verhoogd door het criterium voor kostendekkende huurprijs maatschappelijke partij scherper toe te passen. Het gaat dan om enkele nieuwe contracten per jaar. Het in rekening brengen van een marktconforme huur (in plaats van een kostendekkende huurprijs) kan tot gevolg hebben dat een huurcontract niet tot stand komt of dat  subsidie wordt aangevraagd.

Verkoop van panden en gronden
Verkoop van het niet strategisch vastgoed (bv nodig voor herontwikkeling), dus ook maatschappelijk vastgoed. Er zijn eenmalige opbrengsten als gevolg van verkoop en, omdat niet alle panden kostendekkend geëxploiteerd worden, ook structureel lagere lasten Er moet wel  rekening gehouden worden met meer subsidieaanvragen van maatschappelijke partijen.

Dit is een omvangrijk project/programma, dat zo moet worden uitgevoerd dat de negatieve  effecten op de samenleving minimaal zijn (behoud van maatschappelijke functies). Ook zullen er voor de eigen huisvesting (openbare werken, gemeentehuis) panden moeten worden gehuurd waarvoor huursommen betaald moeten worden. Daarnaast vermindert de regie over de huisvesting. De financiële impact is in onderzoek, bij de begroting zullen we dit nader invullen.

Vergroten subsidie inkomsten
Aantrekken van expertise en capaciteit voor het aanboren van diverse subsidiebronnen. Inschatting is dat inspanning met factor 2 tot 3 terugverdiend kan worden. Effect kan zijn dat tegen lagere gemeentelijke kosten gewenste maatschappelijke effecten gerealiseerd kunnen worden.

Versoberen publieke bijeenkomsten
We gaan het aantal samenspel bijeenkomsten beperken. Bij de bijeenkomsten die wel worden gehouden bieden we op een minimaal niveau service aan.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37