Financiën en bijlagen

Overzicht Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

3.440

0

-3.440

3.919

0

-3.919

3.826

0

-3.826

0.11 Resultaat van de rek v baten en l

0

5.110

5.110

0

0

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

1.825

1.032

-793

1.385

863

-521

1.653

914

-739

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

7.711

6.104

-1.607

1.963

3.094

1.131

1.386

3.133

1.748

0.4 Overhead

20.922

145

-20.777

21.932

46

-21.886

21.949

646

-21.303

0.5 Treasury

-2.081

1.332

3.413

-961

899

1.860

-2.092

958

3.050

0.61 OZB Woningen

1.204

8.609

7.405

1.177

8.723

7.546

1.103

8.891

7.788

0.62 OZB niet-woningen

89

7.624

7.536

77

7.657

7.580

69

8.037

7.967

0.63 Parkeerbelasting

0

310

310

0

328

328

0

333

333

0.64 Belastingen overig

41

2.908

2.867

44

2.960

2.916

24

2.972

2.949

0.7 Algemene uitkering en overige gemf

0

98.665

98.665

0

102.464

102.464

0

105.670

105.670

0.8 Overige baten en Lasten

609

174

-435

2.287

850

-1.437

4.396

405

-3.991

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-54

0

54

0

0

0

0

0

0

0. Bestuur en ondersteuning

33.706

132.014

98.308

31.824

127.885

96.061

32.313

131.960

99.646

0.10 Mutaties reserves

1.698

7.697

5.998

884

6.482

5.598

619

4.792

4.173

0. Mutaties reserves

1.698

7.697

5.998

884

6.482

5.598

619

4.792

4.173

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.850

116

-5.735

6.131

16

-6.116

6.460

16

-6.444

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.638

126

-2.512

2.478

122

-2.357

2.864

128

-2.736

1. Veiligheid

8.488

242

-8.246

8.610

137

-8.472

9.324

144

-9.180

2.1 Verkeer en Vervoer

9.640

1.149

-8.491

9.450

439

-9.011

9.424

440

-8.984

2.2 Parkeren

130

0

-130

144

0

-144

133

0

-133

2.4 Economische havens en waterwegen

486

394

-92

506

614

108

498

623

125

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

10.255

1.543

-8.713

10.101

1.054

-9.047

10.055

1.063

-8.992

3.1 Economische ontwikkeling

1.171

69

-1.102

1.198

0

-1.198

1.015

0

-1.015

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

350

11

-339

1.592

1.433

-159

1.087

992

-95

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

299

215

-84

360

253

-107

371

254

-117

3.4 Economische promotie

1.070

377

-693

2.292

830

-1.462

816

1.030

213

3. Economie

2.890

672

-2.218

5.442

2.516

-2.926

3.288

2.276

-1.013

4.1 Openbaar basisonderwijs

201

0

-201

230

0

-230

235

0

-235

4.2 Onderwijshuisvesting

4.293

41

-4.252

4.294

0

-4.294

4.031

0

-4.031

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.509

1.910

-1.599

3.945

2.176

-1.769

3.932

2.183

-1.749

4. Onderwijs

8.004

1.951

-6.053

8.469

2.176

-6.293

8.198

2.183

-6.015

5.1 Sportbeleid en activering

305

26

-279

383

23

-360

409

23

-386

5.2 Sportaccommodaties

6.737

3.545

-3.192

7.536

3.235

-4.301

6.854

3.262

-3.591

5.3 Cult. presentatie, productie en part

1.904

12

-1.892

1.920

60

-1.861

1.946

61

-1.886

5.4 Musea

453

0

-453

430

0

-430

236

0

-236

5.5 Cultureel erfgoed

212

25

-187

183

16

-167

246

16

-230

5.6 Media

2.369

0

-2.369

2.439

8

-2.431

2.516

8

-2.508

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

6.121

722

-5.399

6.680

835

-5.845

6.372

698

-5.674

5. Sport, cultuur en recreatie

18.101

4.331

-13.771

19.572

4.178

-15.394

18.580

4.069

-14.511

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.706

332

-7.374

8.770

750

-8.021

8.784

402

-8.382

6.2 Wijkteams

2.599

0

-2.599

2.547

0

-2.547

2.609

0

-2.609

6.3 Inkomensregelingen

27.820

20.300

-7.520

26.842

19.071

-7.771

28.152

20.780

-7.372

6.4 Begeleide participatie

4.917

675

-4.242

4.940

0

-4.940

5.074

0

-5.074

6.5 Arbeidsparticipatie

2.288

-21

-2.309

2.544

1

-2.543

2.783

1

-2.782

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

949

0

-949

768

0

-768

778

0

-778

6.71 Maatwerkdienstverlening  18+

14.076

326

-13.750

14.859

268

-14.591

15.616

284

-15.332

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

16.707

-1

-16.707

16.834

0

-16.834

19.553

0

-19.553

6.81 Geescaleerde zorg

13

0

-13

73

0

-73

74

0

-74

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.123

5

-2.118

2.115

0

-2.115

2.128

0

-2.128

6. Sociaal domein

79.198

21.617

-57.581

80.292

20.090

-60.202

85.550

21.467

-64.083

7.3 Afval

8.601

11.154

2.553

8.819

11.186

2.367

8.873

12.011

3.138

7. Volksgezondheid e milieu

8.601

11.154

2.553

8.819

11.186

2.367

8.873

12.011

3.138

7.1 Volksgezondheid

2.736

0

-2.736

2.783

2

-2.781

2.792

2

-2.790

7.2 Riolering

4.303

6.077

1.774

3.945

5.729

1.784

3.862

5.679

1.817

7.4 Milieubeheer

40

0

-40

41

0

-41

44

0

-44

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

570

448

-122

404

334

-70

382

339

-43

7. Volksgezondheid en milieu

7.649

6.525

-1.124

7.172

6.065

-1.107

7.080

6.020

-1.060

7.4 Milieubeheer

2.160

114

-2.046

2.373

188

-2.185

2.807

191

-2.617

7. Volksgezondheid en miliieu

2.160

114

-2.046

2.373

188

-2.185

2.807

191

-2.617

8.1 Ruimtelijke ordening

2.039

0

-2.039

3.015

0

-3.015

2.632

25

-2.607

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr

5.292

3.236

-2.055

2.403

2.212

-192

1.036

735

-301

8.3 Wonen en Bouwen

5.547

2.533

-3.013

4.093

1.699

-2.393

4.218

2.014

-2.204

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

12.877

5.770

-7.108

9.511

3.911

-5.600

7.886

2.774

-5.112

Totaal saldo van baten en lasten

193.628

193.629

1

193.069

185.867

-7.202

194.574

188.949

-5.625

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37