Vitaal en sociaal Velsen

Samenvatting

Vitaal en sociaal Velsen

Velsen is een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven, elkaar bijstaan en waar nodig de gemeente ondersteuning biedt.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.1.

Hoofddoelstelling 2.2

Hoofddoelstelling 2.3

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Buurthuizen worden 'Huizen van de Wijk'

- Start uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit de Armoedevisie

- Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022

- Verdere ontwikkeling sociaal wijkteams: focus op preventie

- Pilot 'New Future Velsen'

- Nieuwe Kennemer gymzaal in 2021

- Skaeve Huse: een passende woonvorm

- Herstel van de arbeidsmarkt

- Herinrichtingsplan sportpark Schoonenberg

- Ontwikkelen Jeugdondersteuningsplan

- Inzet op re-integratie en dagbesteding vanuit het Innovatiebudget

- Verduurzamen sportaccommodaties

- Doorontwikkeling Jeugdteams

- voorbereiding invoering Nieuwe Wet inburgering

- Onderhoud zwembad De Heeren-duinen: waterfilter en brandalarmering

- Uitvoering geven aan Sport en Preventieakkoord

- Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

- Samenwerking Gemeente en Geestelijke gezondheidszorg

- Versterken ggz -expertise in de wijk

- Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies

- Buurtactiviteiten en -accommodaties die passen bij de wijk

- Samenwerking om jeugdoverlast tegen te gaan

- Jeugdbescherming en jeugdreclassering: regionale samenwerking

- Aandacht voor beheersing van jeugdhulpkosten, sturingsmogelijkheden & een regiovisie

- Wmo-maatwerkvoorzieningen & Doelgroepenvervoer

Wat mag het kosten?

Lasten

€ 19.617.000

Lasten

€ 74.157.000

Lasten

€ 4.218.000

Baten

€ 2.106.000

Baten

€ 21.065.000

Baten

€ -

Wat zijn de risico's?

Garanties en borgstellingen

Openeinde regelingen

€ 4.000.000

Openeinde regelingen

Continuiteit zorg

€ 300.000

IJmond werkt!

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37