Ondernemend en duurzaam Velsen

Financieel overzicht

(bedragen x €1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.4 Economische havens en waterwegen

486

394

-92

506

614

108

498

623

125

3.1 Economische ontwikkeling

1.171

69

-1.102

1.198

0

-1.198

1.015

0

-1.015

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

299

215

-84

360

253

-107

371

254

-117

3.4 Economische promotie

1.068

0

-1.068

2.290

0

-2.290

814

0

-814

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

1.058

707

-351

1.015

690

-325

995

698

-297

Totaal autorisatieniveau 1.1

4.081

1.385

-2.697

5.370

1.558

-3.812

3.692

1.576

-2.117

7.3 Afval

8.601

11.154

2.553

8.787

11.186

2.399

8.873

12.011

3.138

7.4 Milieubeheer

2.160

114

-2.046

2.373

188

-2.185

2.807

191

-2.617

Totaal autorisatieniveau 1.2

10.761

11.268

507

11.160

11.374

214

11.680

12.202

522

Totaal saldo van baten en lasten

14.842

12.652

-2.190

16.530

12.932

-3.598

15.373

13.777

-1.595

0.10 Toevoeging aan reserves

0.10 Onttrekking aan reserves

686

686

1.864

1.864

370

370

Begrote resultaat

14.842

13.339

-1.503

16.974

14.609

-2.364

15.373

14.147

-1.225

De financiële mutaties in de Begroting 2021 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn niet opgenomen de effecten van de bezuinigingsmaatregelen 2021, het versterken van het weerstandsvermogen en extra inzet op de prioriteiten uit het raadsakkoord. Deze zijn in het eerste deel van de begroting opgenomen.

Autorisatie 1.1
Kadernota 2021-2024
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

 • Strand : extra middelen zijn benodigd voor de schoonmaak strand en boardwalk;
 • PreSail 2025 : de gemeente draagt in 2024 € 35.000 bij aan de voorbereiding van PreSail Ijmond
 • BIZ Santpoort-noord : met ingang van 2020 ontvangt de gemeente € 39.000 aan bijdragen voor de BIZ. Deze wordt als subsidie aan de BIZ verstrekt.

Besparen en verhogen inkomsten (besluitvorming Begroting 2020)
In deze begroting wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen.

De volgende maatregelen hebben beleidsmatig betrekking op dit autorisatieniveau, maar zijn financieel verwerkt op programma 5 Organisatie en financiën:

 • Bezoekers laten meebetalen (verhoging in 2021 € 200.000);
 • Afbouwen korting niet woningen (2021: € 225.000, 2022 en verder € 450.000).

Een toelichting van deze maatregelen is in de bijlage opgenomen.

Autorisatie 1.2
Begroting 2021: overige ontwikkelingen
Kosten afvalinzameling
Prijsstijgingen leiden ertoe dat de kosten van afval in 2021 verder stijgen. De belangrijkste oorzaak is de stijgende verwerkingskosten van restafval (zowel grof als fijn) met € 300.000. Hierin is gecalculeerd een aanhoudend verhoogd afvalaanbod vanwege de corona-crisis.
Daarnaast stijgen de verwerkingskosten van GFT afval met € 100.000 en de verwerkingskosten van hout, puin, grond, dakbedekking en chemisch afval samen ook met € 100.000.
Er is binnen het Verpakkingenconvenant sinds 1 april 2020 een nieuwe overeenkomst. Gemeenten zijn niet langer verantwoordelijk voor de verwerking van Plastic, Blik en Drankverpakkingen en krijgen daarvoor dan ook geen vergoeding meer (nog wel voor het inzamelen). Dat heeft een effect op zowel de verwerkingskosten die lager worden (voordeel), als op de vergoedingen van verpakkingsafval die hoger worden (nadeel).

Kadernota 2021-2024
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

 • Wijziging omgevingsveiligheid en bodem : deze taken worden overgedragen door de provincie. Dit heeft een direct verband met de invoering van de Omgevingswet. Het budget wordt via het gemeentefonds aan de gemeente overgedragen (€338.000);
 • ODIJ effect cao : de begroting van de ODIJ wordt aangepast aan de nieuwe cao die hoger is uitgevallen dan verwacht. Onze bijdrage aan de ODIJ wordt daarom verhoogd;
 • Extra formatie Klimaat en duurzaamheid : voor het realiseren van het programma Klimaat en Duurzaamheid wort extra capaciteit ingezet (€ 80.000);
 • Kosten scheiden afval : de verwerkingskosten voor het scheiden van huishoudelijk afval zijn sterk gestegen en de inkomsten voor oud papier nemen af. De stijging van deze kosten (€ 625.000) worden gecompenseerd door hogere (kostendekkende) tarieven voor de Afvalstoffenheffing.

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Res. Visie op Velsen

360

110

110

10

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied

10

0

0

0

Onttrekking aan reserve(s)

370

110

110

10

Reserve Visie op Velsen
In 2021 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot.

 • Offshore Wind ( energie): voor 2021, 2022 en 2023 is er jaarlijks € 100.000 begroot om uitvoering te kunnen geven aan het meerjarenprogramma Energy@work van AYOP;
 • Citymarketing & Rauw aan zee: voor 2021 is € 150.000 begroot voor de subsidie aan Citymarketing en nog € 100.000 voor de afronding van de Rauwe Loper.
 • Promotie:  voor de nadere promotie van de impulsprojecten is voor 2021 een budget van € 10.000 beschikbaar.

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied
De gemeente draagt bij aan het parkmanagement in het Middenhavengebied. De bijdrage van € 10.000 wordt gedekt uit deze reserve.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Omschrijving

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

3.4 Economische promotie

-1.068

-2.290

-814

-500

-500

-435

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

-84

-107

-117

-60

-60

-60

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

-351

-325

-297

-278

-275

-275

3.1 Economische ontwikkeling

-1.102

-1.198

-1.015

-724

-723

-723

2.4 Economische havens en waterwegen

-92

108

125

139

142

144

7.4 Milieubeheer

-2.046

-2.185

-2.617

-2.468

-2.427

-2.450

7.3 Afval

2.553

2.399

3.138

3.199

3.195

3.194

Totaal saldo van baten en lasten

-2.190

-3.598

-1.595

-692

-648

-605

0.10 Toevoeging aan reserves

0

132

0

0

0

0

0.10 Onttrekking aan reserves

686

1.864

370

110

110

10

Begrote resultaat

-1.503

0

-1.225

-582

-538

-595

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37