Ondernemend en duurzaam Velsen

het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

Subdoelstelling

Waarborgen van een gezonde leefomgeving.

Voor het waarborgen van een gezonde leefomgeving voert de gemeente de wettelijke milieutaken uit zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving van bedrijfsactiviteiten (zie paragraaf 1.2.1) Ook stimuleert de gemeente bedrijven om maatregelen te nemen die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen (zie paragraaf 1.2.2).

Luchtkwaliteit en gezondheid
De gemeente geeft hoge prioriteit aan een gezonde leefomgeving. Daarom stelt de gemeente in 2021 samen met de andere IJmond-gemeenten en Provincie Noord-Holland de Visie Luchtkwaliteit 2021-2024 vast. De visie richt zich op 2050. De visie streeft onder andere naar gasloze bedrijfsterreinen, walstroom voor schepen en thuishavens, stookvrije wijken en duurzame mobiliteit. Het nationale Schone Luchtakkoord (SLA) vormt input voor de visie. In 2020 ondertekende de gemeente het SLA. Met dit akkoord streeft de gemeente samen met de andere overheidsinstanties naar het behalen van de Wereldgezondheidsadviesnormen in 2030. Hiertoe zal de gemeente extra maatregelen nemen bovenop huidige maatregelen. Om de invloed op de luchtkwaliteit in Velsen te vergroten wordt samengewerkt met stakeholders in het Noordzeekanaalgebied.

Activiteiten en ontwikkelingen bij Tata Steel

In de gemeente Velsen is een aantal inrichtingen gelegen waarvoor GS bevoegd gezag zijn en waarvan de VTH taken zijn gemandateerd aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, denk bijvoorbeeld aan Tata Steel en de Nuon centrale. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)  geeft namens de gemeente Velsen wettelijk advies bij de milieuvergunningprocedures voor deze bedrijven. In dit kader geeft ODIJ in 2021 aandacht aan activiteiten en ontwikkelingen bij Tata Steel zoals de grafietregen afkomstig van Harsco, het afzien van geurmaatregelen bij hoogoven 6 en monitoringsvoorschriften voor uitstoot naar de lucht.

Meer Waarde uit Afval
Velsen bevordert samen met HVC afvalscheiding via het uitvoeringsprogramma ‘Meer Waarde Uit Afval’. De inmiddels ingevoerde maatregelen hebben geleid tot betere afvalscheiding. Velsen streeft met zijn afvalscheiding de landelijke doelstellingen te halen. De landelijke scheidingsnorm voor 2020 was 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Het landelijke doel voor 2025 is nog slechts 30kg per inwoner. Velsen zit nu op ruim 250kg (grof en fijn) restafval per inwoner. Restafval is wat bewoners weggooien nadat ze herbruikbare grondstoffen gescheiden hebben.
Tot 2020 richtte ‘Meer Waarde Uit Afval’ zich vooral op bewoners in laagbouw. Om de scheidingsdoelen te halen worden ook bewoners in de hoogbouw beter gefaciliteerd met extra afvalcontainers zo dicht mogelijk bij hun woning. Het plaatsen van die containers wordt in 2021 verder uitgevoerd. Daarnaast wordt overwogen om bewoners in de toekomst met een recycletarief te stimuleren hun afval beter te scheiden.

Reinigen openbare ruimte
Velsen wil vooral het bewustzijn van bewoners vergroten geen zwerfvuil te veroorzaken, of om dit op te ruimen. Velsen sluit in de communicatie aan bij landelijke campagnes van Nederland Schoon. Hiervan afgeleid is het programma “Velsen geen Bende” ontwikkeld met herkenbare kleuren, logo’s en beeldmateriaal.
Zichtbaar schoonmaken en herkenbare of terugkerende activiteiten zijn belangrijke pijlers in de zwerfvuilplannen van Velsen. Velsen wil het bewustzijn van bewoners en bezoekers verhogen door ze te prikkelen en op hun bijdrage aan zwerfvuil attent te maken.

Reguliere activiteiten

Vergunningverlening
Gemeente Velsen heeft de vergunningverlening voor milieuactiviteiten gedelegeerd aan Omgevingsdienst IJmond. De afgelopen jaren heeft het Rijk steeds meer activiteiten onder algemene regels (met name het Activiteitenbesluit) gebracht waardoor er minder milieuvergunningplichtige inrichtingen zijn overgebleven. In plaats van het aanvragen van een vergunning dient een melding van de activiteiten gedaan te worden. De overgang naar algemene regels is nu gestopt. Een volgende wijziging in het vergunningplichtig stellen van milieuactiviteiten zal in de Omgevingswet worden opgenomen.

Ruimtelijke advisering
Bij bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen wegen we af welke ontwikkelingen wenselijk zijn  en welke functies mogelijk gemaakt worden. Een van de thema's die daarbij betrokken moet worden is milieu en natuurbescherming. De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) stelt bij bestemmingsplannen de milieuparagraaf op. Hierin geeft zij een overzicht van de huidige milieukwaliteit, de mogelijkheid voor (nieuwe) ontwikkelingen en de gevolgen voor bestaande functies van ontwikkelingen. Bij plannen waar de gemeente geen initiatiefnemer is, toetst Omgevingsdienst IJmond of de initiatiefnemer de juiste informatie heeft aangeleverd om een goede afweging te maken en of het plan aan de wettelijke vereisten voldoet.

Geluid
Een aantal woningen aan de Zeeweg, Hagelingerweg en van den Vondellaan ondervindt veel geluidsoverlast door wegverkeer. ODIJ zal in 2021 de gevels van deze woningen laten isoleren. In het kader van de uitvoering van het actieplan geluid 2018-2023 zal de gemeente waar mogelijk stil asfalt toepassen bij groot onderhoud van drukke wegen.
De gemeente zal in samenwerking met de gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar blijven inzetten op de vermindering van de nachtelijke vlieghinder en op betere voorwaarden voor vlieghinderbeperking overdag. De insteek die nu geldt is dat eerst sprake moet zijn van aantoonbare hinderbeperking voordat Schiphol verder kan groeien. Belangrijk bestuurlijk aandachtspunt in 2021 is de noodzaak van het vastleggen van het nieuwe stelsel van afspraken over het baangebruik in het luchthavenverkeersbesluit. De inspectie voor de leefomgeving kan daarmee de handhaving van de dag- en nachtvluchten goed ter hand nemen.

Bodem
Gelijktijdig met de intrede van de Omgevingswet (naar verwachting 1 januari 2022) zal provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten (project "warme overdracht"). Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft samen met de provincie een overzicht gemaakt van de bekende bodemverontreinigingen in de gemeente. Met de overdracht komt ook geld mee. Hoeveel is nog niet bekend. De gemeente is vertegenwoordigd in de klankbordgroep om haar belangen te kunnen behartigen.

Stikstofproblematiek

De stikstofproblematiek zal ook in 2021 effect hebben op de woningbouw en andere ruimtelijke activiteiten in de gemeente. In 2020 paste het Rijk de snelheid van de snelwegen aan op 100 km/uur. Hiermee is ruimte voor woningbouwprojecten ontstaan. Twee Initiatiefnemers van projecten in Velsen (Van Litslaan en de Hofgeest) mogen een deel van deze ruimte gebruiken en kunnen hiervoor een Natuurwet-vergunning krijgen. In 2021 blijft de gemeente de verdere beleidsontwikkelingen nauw gezet volgen. Waar mogelijk stimuleert de gemeente initiatiefnemers om vrijkomende ruimte te gebruiken om hun projecten weer op gang te brengen. ODIJ neemt het stikstofaspect mee bij de ruimtelijke advisering (zie kopje Ruimtelijke advisering).

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37