Vitaal en sociaal Velsen

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

Subdoelstelling

Verder

Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022

In het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan staat wat de gemeente de komende zestien jaar wil met haar onderwijsgebouwen. Belangrijke uitgangspunten in dit plan zijn onder meer het verduurzamen en het energieneutraal maken van gebouwen. Daarnaast maken wij een keuze voor de renovatie, vervangende nieuwbouw of sloop van schoolgebouwen in Velsen.

Nieuwe Kennemer gymzaal in 2021
De gemeente vervangt de oude Kennemer gymzaal uit 1970. Een nieuwe gymzaal is noodzakelijk, omdat deze naar de huidige maatstaven te klein is. Daarnaast stellen wij andere eisen aan de overige ruimten en het energieverbruik. In 2020 zijn we gestart met het opstellen van het programma van eisen en het maken van een ontwerp tot en met de aanbesteding. De financiële dekking komt uit het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022.

Herinrichtingsplan sportpark Schoonenberg
Op basis van de visie is het herinrichtingsplan voor sportpark Schoonenberg uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Een belangrijk onderdeel van het ontwerp is de herinrichting langs de oost- en zuidtribune van het Telstarstadion. Mogelijk kunnen een paar verenigingen gehuisvest worden in een tribune. Omdat Telstar ook plannen voor de doorontwikkeling van het stadion heeft, stemmen we beide plannen goed op elkaar af. Hiermee ontstaat wederzijds voordeel. In 2021 werkt Telstar het stadionplan verder uit. De gemeente legt de uitgangspunten en randvoorwaarden vast in een gebiedsvisie voor het stadiongebied en het aangrenzende sportpark.

Verduurzamen sportaccommodaties
We willen het gemeentelijk sportvastgoed gefaseerd verduurzamen. Hiermee dragen wij bij aan schone lucht en lagere energiekosten. Onze ambitie is dat onze gymzalen, sporthallen en zwembad binnen tien jaar energieneutraal zijn en op langere termijn klimaatneutraal. In dit kader wordt de nieuwe Dolfijn gymzaal in combinatie met een uitbreiding van basisschool de Zefier energieneutraal opgeleverd en wordt zwembad Heerenduinen verder verduurzaamd. Daarnaast voert de gemeente een proef met robotmaaiers uit om op meerdere voetbalvelden en de ligweide van het zwembad duurzamer te maaien.

Onderhoudswerkzaamheden zwembad De Heerenduinen: waterfilter en brandalarmering
Het dragen van verantwoordelijkheid voor de (zwem)veiligheid van de bezoekers is binnen de Nederlandse zwembaden het hoogste goed. Een goede werking van alarmerings- en ontruimingssystemen zijn wettelijke verplichtingen. In zwembad De Heerenduinen komen jaarlijks ca. 265.000 bezoekers sporten en recreëren. Het vervangen van het brandalarmeringssysteem draagt bij aan een continu verzekeren van de veiligheidsketen en het tijdig kunnen alarmeren van medewerkers en gasten in geval van brand en/of andere calamiteiten.

De Wet Hygiëne en Veiligheid bad en zweminrichtingen (WHBVZ) schrijft bindende parameters voor het zwembadwater voor. Het vervangen van het waterfilter/zuivering is nodig om de zwemwaterkwaliteit blijvend aan deze voorgeschreven parameters te laten voldoen.

Reguliere activiteiten

Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties
De afdeling Sportzaken maakt in de huidige situatie onderdeel uit van de gemeentelijke organisatiestructuur. Momenteel wordt onderzocht of een andere organisatievorm voordelen biedt voor een optimale en professionele dienstverlening, het aanbod, de kosten/baten (exploitatie) van de gemeentelijke sportvoorzieningen en -activiteiten. Een organisatievorm die de juiste elementen bezit en de beste kansen biedt voor een toekomstbestendig verantwoord resultaat zowel in sportmaatschappelijk als in financieel (betaalbaarheid) perspectief.
De gemeente is eigenaar van 9 sportparken met 35 velden en 1 atletiekcomplex, 5 tennisparken met 42 banen, 11 gymzalen, 3 sporthallen waarvan 1 multifunctionele accommodatie met squashbanen, een judo-voorziening en vergaderzalen, 3 verenigingsgebouwen en 1 combi-zwembad met 7 binnen- en buitenbassins en aantrekkelijke faciliteiten.

De exploitatie inclusief beheer, administratie en onderhoud voert de afdeling Sportzaken van de gemeente uit. Zij opereren als een zogenoemd sportbedrijf. Het in gebruik geven, met bijhorende tariefstelling geschiedt op incidentele basis en op periodieke basis (bijvoorbeeld per seizoen). De activiteiten en werkzaamheden vinden over het algemeen 14 uur per dag, 7 dagen van de week en 52 weken per jaar plaats. Verschillende klant- en doelgroepen maken individueel of in groepsverband gebruik van onze sportvoorzieningen. Dit zijn niet alleen sportverenigingen en scholen maar ook particulieren, bedrijven, zorgaanbieders en andere organisaties. Daarnaast vinden er diverse evenementen en toernooien plaats en vormen de sportaccommodaties  een belangrijke ontmoetingsplaats voor actieve sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere belangstellenden.

Het totaal aantal ‘klantcontacten’ is op jaarbasis groter dan 1,5 miljoen. De keuze voor onze sportaccommodaties is in veel gevallen niet meer vanzelfsprekend. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de enorme groei van het aanbod in de vrijetijds- en sportsector, diverse evenementen, de 24-uurseconomie (zoals de openstelling van winkels, e.d.) en individualisering liggen daar ten grondslag aan. Velsen gaat voor een optimale dienstverlening, service en kwaliteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het inzetten van marketing en gerichte communicatie zijn daarbij belangrijk. Bij de instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties blijft het onze missie om een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te behalen. Kernbegrippen hierbij zijn een zo goed mogelijke bezetting / benutting, kostprijs, kostendekkendheid en betaalbaarheid voor gebruikers/inwoners en de gemeente.

Het grote onderhoud en vervanging van sportaccommodaties en bijbehorende voorzieningen zoals inventaris wordt via het Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP) uitgevoerd. Het zogenoemde eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door de afdeling Vastgoed & Gebiedsontwikkeling van de gemeente. De buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden en beheerszaken.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37