Vitaal en sociaal Velsen

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Subdoelstelling

Velsen biedt toegankelijke ondersteuning bij vragen over gezondheid, opgroeien, wonen en leven.

Verdere ontwikkeling sociaal wijkteams: focus op preventie
In 2021 versterken we het preventiegericht werken en vergroten we de zichtbaarheid en bekendheid van de sociaal wijkteams. Ook versterken we de samenwerking met partners, zoals de ggz, huisartsen en praktijkondersteuners.

Skaeve Huse: een passende woonvorm
In 2021 realiseren we samen met de woningcorporatie een bijzondere woonvoorziening naar Deens
voorbeeld, “Skaeve Huse” genoemd. De locatie ligt aan de Broekeroog in Velserbroek. Mensen die
structureel overlast veroorzaken in de huidige woonomgeving bieden wij een passende woonvorm.
Ook ontwikkelen we een aanspreekpunt/meldpunt. Het doel hiervan is het wonen op de locatie Skaeve Huse in goede banen te leiden, snel te kunnen reageren op signalen van overlast en contact met omwonenden te onderhouden.

Reguliere activiteiten

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Inwoners met vragen over opgroeien en opvoeding kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft informatie en advies, biedt begeleiding en verwijst indien nodig naar specialistische jeugdhulp. Wat bij jeugdhulp voorop staat, is wat ouders en jeugdigen zelf kunnen, samen met hun netwerk.

De jongerencoaches ondersteunen kwetsbare jongvolwassenen (18-23 jaar) met meervoudige problematiek en geringe zelfredzaamheid. De jongerencoaches richten zich in eerste instantie op het oplossen van de praktische problemen op het gebied van inkomen, zorgverzekering, huisvesting en dagbesteding. Daarnaast vindt begeleiding plaats naar de aanbieders van specialistische zorg.

Het CJG en de aanbieders van jeugdreclassering en jeugdbescherming werken intensief samen aan de pilot ‘Samenwerken aan Veiligheid’. We kunnen hierdoor meer gezinnen helpen met vrijwillige ondersteuning en zetten sneller gedwongen hulpverlening in als dat nodig is.

Buurtgezinnen – van gezinnen voor gezinnen

In 2021 zetten we het project Buurtgezinnen voort. Overbelaste ouders worden door Buurtgezinnen in contact gebracht met een steungezin in de buurt. Een steungezin vangt kinderen op regelmatige basis op. De ouders kunnen dan op adem komen en de kinderen hebben een leuke tijd bij het steungezin. De coördinator koppelde in 2020 ruim 25 steungezinnen aan een vraaggezin. Vanwege het succes breiden we het project uit.

Praktijkondersteuners jeugd GGZ (POH)
De Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH) bieden extra laagdrempelige GGZ ondersteuning aan kinderen en hun ouders. De Praktijkondersteuners werken binnen de huisartsenpraktijken. De financiering van de praktijkondersteuners verloopt via cofinanciering, waarbij 50% van de kosten wordt gedekt door de zorgverzekeringswet (via de huisartsen) en 50% door de gemeente. De POH’ers ondersteunen jeugdigen preventief op zeer diverse thema’s. Deze inzet zorgt ervoor dat het aantal doorverwijzingen naar de specialistische jeugdhulp afneemt. Indien nodig verwijst de POH'er door naar de specialistische jeugdhulp. De gemeente Velsen gaat zich inzetten om het werk van POH’ers binnen huisartsenpraktijken te versterken en het aantal deelnemende praktijken te vergroten.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) biedt laagdrempelige preventieve zorg aan kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Het doel is de ontwikkeling van kinderen te verbeteren door aandacht te hebben voor medische, pedagogische én sociale aspecten van het kind, het gezin en de omgeving. Bij elk bezoek aan het consultatiebureau kijkt de JGZ samen met ouders naar deze punten.

Steeds meer samenwerken aan preventie

De GGD voert namens de gemeente veel taken uit op het gebied van publieke gezondheid. De publieke gezondheid richt zich voor een belangrijk deel op preventie en het verminderen van
gezondheidsrisico’s. Velsen stemt steeds meer af met huisartsen en de reguliere eerste- en tweedelijns gezondheidszorg voor het uitvoeren van activiteiten. Velsen zet bijvoorbeeld in op ‘Gezond in de stad’ (GIDS) met als doel het verkleinen van gezondheidsachterstanden, preventieve inzet jeugdgezondheidszorg en verslavingspreventie jeugd.
Daarnaast werkt de gemeente samen met de GGD aan een regionale en lokale gezondheidsnota. Samen met de gemeenten in de regio Kennemerland is afgesproken in de regionale nota vijf gezondheidsvraagstukken met voorrang aan te pakken: A. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving, B. Gezondheidsachterstanden verkleinen, C. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen, D. Vitaal ouder worden, E. Leefstijlthema’s uit het landelijke preventieakkoord. Vervolgens staan in de lokale gezondheidsnota de concrete maatregelen voor de gemeente Velsen.

Gemeenten gaan Rijks Vaccinatie Programma (RVP) doen

Sinds 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). De jeugdgezondheidszorg voert het RVP voor 0 tot 4 jarigen uit. Voor de 4 tot 18 jarigen wordt het RVP door de GGD uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37