Vitaal en sociaal Velsen

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Subdoelstelling

Velsen ondersteunt inwoners bij  participatie op het gebied van opgroeien, wonen, werken en leven.

Innovatiebudget
Vanuit het innovatiebudget zetten we in 2021 onder andere in op re-integratie en dagbesteding.
Hierdoor ontstaan meer verbinding tussen sport, gezondheid, minimabeleid en meedoen.

Vernieuwen dagbesteding
In navolging van een pilot 'omvormen dagbesteding' voor mensen met psychiatrische problematiek,
wordt in 2021 de dagbesteding van mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking vernieuwd. Dit doen we in samenwerking met diverse partners, cliënten en mantelzorgers. Het doel is om de dagbesteding toegankelijker te maken en de administratieve lasten van het stellen van indicaties te verlagen. Daarnaast zijn er plannen in ontwikkeling voor het Cultuurwarenhuis. Dit is een centrum waar kunst, cultuur, zorg en welzijn samenkomen. De gemeenteraad moet hier nog een besluit over nemen.

Preventieve zorg
De gemeente wil zich meer richten op preventieve zorg waarbij verschillende partijen samenwerken. In het vastgestelde Sport- en Preventieakkoord Velsen slaan 35 partijen de handen ineen voor preventie en vitaliteit. Hiervoor maakten zij diverse plannen. Uit het innovatiebudget willen we vernieuwende projecten betalen zoals een pilot gedragscommissie voor sportverenigingen, een beweegprogramma voor kwetsbaren: 'Blijven doen!’ en het project mobiliteitsvrijwilligers voor ouderen.

Armoedevisie
In 2021 zetten we in op nieuwe activiteiten uit de armoedevisie, zoals een pilot kinderarmoede en een integraal communicatieplan.

Nieuwe Wet inburgering

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. In dit nieuwe stelsel krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid over de inburgering van statushouders en andere inburgeringsplichtigen die in Velsen komen wonen. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk participeren, het liefst via betaald werk. Een brede intake en een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) vormen de basis van het inburgeringstraject. Er komen drie leerroutes die statushouders kunnen volgen om goed te kunnen integreren: de B1-route (taal), de onderwijsroute en de Z-route (zelfredzaamheidsroute). Om zo efficiënt mogelijk uitvoering te geven aan de nieuwe wet werken wij in de voorbereiding samen met de gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland. Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor deze nieuwe taken.

Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
De regionale nota Opvang, wonen en herstel richt zich op aandacht voor preventie, acceptatie en inclusie in de wijk, hersteltrajecten op maat en voldoende passende woningen. Het doel is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig (alleen of in groepsverband) kunnen wonen met passende ondersteuning. Op dit moment ontvangt Haarlem als centrumgemeente geld voor de uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Vanaf 1 januari 2022 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen. Samen met de gemeenten in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer maken wij in 2021 praktische en financiële afspraken over hoe wij de opvang en zorg op maat gaan organiseren.

Samenwerking Gemeente en Geestelijke gezondheidszorg
Om de samenwerking met de GGZ-instellingen te versterken en de zorg voor cliënten beter te kunnen
afstemmen ontvangen we extra middelen. In het Bestuurlijk akkoord GGZ hebben o.a. de VNG, GGZ
Nederland, Zorgverzekeraars Nederland hierover afspraken gemaakt. Het doel is dat mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen, de overgangssituatie van een behandeling in een instelling naar
de thuissituatie verbetert en dat we inzetten op een betere toeleiding naar zorg en vroegsignalering.
In Velsen geven wij hieraan invulling met de pilot “Versterking GGZ expertise in de wijk” (zie hieronder).

Versterken ggz -expertise in de wijk
Door landelijke ontwikkelingen wonen er meer mensen met ggz-problemen in de wijk. Uit gesprekken met maatschappelijke partners bleek dat er behoefte is aan meer ggz-expertise in de wijk. Daarom starten we eind 2020 een pilot in IJmuiden waarin een ggz-expert wordt gekoppeld  aan twee leden van het sociaal wijkteam. Dit team biedt kortdurende ondersteuning aan inwoners en draagt bij aan een betere afstemming tussen het gemeentelijk domein en de geestelijke gezondheidszorg.
De pilot sluit aan op de doelstellingen van het GGZ-hooflijnenakkoord waaraan Velsen meedoet. Een belangrijke doelstelling is de juiste zorg op de juiste plek, waar mogelijk (dichter) bij mensen thuis. De pilot financieren wij uit het budget dat het Rijk voor het GGZ-hoofdlijnakkoord beschikbaar heeft gesteld (zie perspectiefnota 2020).

Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies
De gemeente gaat €250.000 bezuinigingen op het subsidiebudget. Het subsidiebeleidskader vormt het uitgangspunt voor het maken van zorgvuldige keuzes. Bij de invulling van de bezuiniging betrekken wij onze maatschappelijke instellingen.

Buurtactiviteiten en -accommodaties die passen bij de wijk
Door het langer zelfstandig wonen van inwoners worden buurtactiviteiten en -accommodaties de komende jaren belangrijker. We doorlopen een traject om bij inwoners en partners de behoefte aan
ontmoetingsplekken te inventariseren. We werken in 2021 verder aan het traject om de bestaande maatschappelijke accommodaties (bijvoorbeeld buurthuizen) efficiënter in te zetten, meer afgestemd
op de behoefte in de wijk. En we maken de accommodaties multifunctioneler waardoor we verschillende activiteiten kunnen combineren.
Dat kan betekenen dat er niets hoeft te gebeuren aan een buurthuis of dat er ingrepen nodig zijn om de functie beter tot haar recht te laten komen. Maar het kan ook betekenen dat een buurthuis kan worden gesloten.

Samenwerking om jeugdoverlast tegen te gaan

Gemeente, politie, Stichting Welzijn Velsen (jongerenwerk) en Streetcornerwork werken samen om jeugdoverlast tegen te gaan. De  partijen hebben een samenwerkingsconvenant opgesteld. Op basis daarvan delen ze informatie en spreken ze af welke acties ze uitvoeren om jeugdoverlast in Velsen tegen te gaan. Onder regie van een netwerkcoördinator jeugd vindt regulier uitvoeringsoverleg plaats over de aanpak in Velserbroek en IJmuiden. Daarnaast vindt incidenteel overleg plaats over locaties waar overlast plotseling oplaait.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering: regionale samenwerking

De zes jeugdhulpregio’s (32 gemeenten in Alkmaar e.o., Gooi- en Vechtstreek, IJmond, Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Zuid-Kennemerland) werken samen aan de borging van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat is nodig om de jeugdbescherming en –reclassering te kunnen blijven uitvoeren. Er is afgesproken dat we de overstap maken naar functiegerichte bekostiging. Op basis van een pilot wordt deze systematiek per 1 januari 2021 geïmplementeerd. Ook werken we in de IJmond en Zuid Kennemerland samen aan de verbetering van de ketensamenwerking op de jeugdbescherming. Dit doen we door samen met de partners in de jeugdbescherming (GI’en, VT, CJG, Socius en de wijkteams) een ontwikkelagenda te realiseren.

Jeugdhulp
Regionaal programma en inkoop jeugdhulp
Er speelt veel op het gebied van jeugdhulp. Daarom is versterking van de samenwerking tussen de zeven gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland belangrijk. We doen dit vanuit een regionaal programma. In dit programma is aandacht voor beheersing van kosten en sturingsmogelijkheden. Daarnaast werken we aan een regiovisie. In de regiovisie staan afspraken over ons opdrachtgeverschap en de samenwerking en rolverdeling tussen gemeenten. Dit is belangrijk om het schaarse aanbod van specialistische jeugdhulp aan te kunnen blijven bieden. Ook de wijzigingen die worden doorgevoerd in de Jeugdwet dragen bij aan een goede regionale samenwerking.
De regiovisie is ook een voorbereiding op een nieuwe inkoopprocedure jeugdhulp die start in 2021. Daarom vragen we cliënten, aanbieders, onderwijs en andere belangrijke partijen mee te denken bij het opstellen van de regiovisie. De nieuwe contracten gaan in vanaf 2022.  

Financiële ontwikkelingen en budgetplafond jeugdhulp
Naar aanleiding van de oplopende uitgaven voor jeugdhulp de afgelopen jaren, heeft Velsen in de zomer van 2020 een onderzoek laten doen naar de trends en ontwikkelingen. De uitkomsten van dit onderzoek benutten we onder andere om onze sturingsmogelijkheden aan te scherpen. We willen meer grip op de toeleiding tot jeugdhulp en eventuele verlenging van trajecten, zonder hierbij direct op de stoel van de professional te gaan zitten. Daarbij hebben we aandacht voor onwenselijke wachttijden want jongeren moeten tijdig passende zorg kunnen krijgen.
Ook stellen we een budgetplafond in voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Hierdoor kunnen we beter sturen op de productie en proberen de kosten beter te beheersen.

IJmond Werkt!

De IJmondgemeenten werken in IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigden met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen. In 2021 wordt de samenwerking tussen IJmond Werkt! en de gemeenten en de verbinding met het sociaal domein doorontwikkeld. Dit gebeurt aan de hand van nieuwe afspraken tussen IJmond Werkt! en de gemeenten. In het afsprakenkader worden de uitgangspunten en afspraken tussen de deelnemende gemeenten en IJmond Werkt! vastgelegd op opgaven, samenwerking, afstemming en resultaatafspraken. Het biedt de basis voor een duurzame regionale samenwerking. Daarnaast is m.i.v. 1 april 2020 de wijze van financieren van IJmond Werkt! Aangepast. Daar waar voorheen financiering plaatsvond op basis van aantallen uitkeringsgerechtigden, gebeurt dat nu op basis  van het aantal inwoners van de gemeente.

Wmo-maatwerkvoorzieningen

We verwachten dat de vraag naar Wmo-ondersteuning verder toeneemt. Ontwikkelingen zoals het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen beïnvloeden deze vraag.
We sluiten nieuwe contracten voor verschillende Wmo-maatwerkvoorzieningen omdat er contracten aflopen. Het gaat om de Wmo-maatwerkvoorzieningen trapliften, hulp bij het huishouden, sociaal medische advisering en hulpmiddelen. Momenteel oriënteren we ons ook op het aanbesteden van woningaanpassingen.

Trapliften
Met ingang van 1 augustus 2020 is het nieuwe contract voor trapliften ingegaan. We hebben daarmee een nieuwe leverancier. Het tarief per traplift is hoger doordat het onderhoud in het tarief is meegerekend. Dit was in het vorige contract niet het geval. Hierdoor verwachten we dat de kosten in 2021 hoger uit zullen vallen. Als we de kosten voor een periode van 10 jaar doorrekenen zien we toch een klein voordeel van ca. € 5.000,-,

Hulp bij het huishouden
Met ingang van 1 januari 2021 sluiten we nieuwe contracten voor hulp bij het huishouden. Door ontwikkelingen in de cao en de AmvB ‘reële kostprijs’ stijgen de tarieven. Daarnaast neemt door de vergrijzing en het abonnementstarief de vraag naar huishoudelijke hulp toe.
We breiden per 1 januari 2021 het aanbod voor hulp bij het huishouden uit met een algemene voorziening. Daarnaast bereiden we besluitvorming voor om het normenkader uit 2006 te vervangen.  Dit nieuwe normenkader sluit beter aan op de huidige maatstaven rondom schoonmaken. De verwachting is dat hierdoor het aantal uur per cliënt zal dalen.

Sociaal medische advisering
Per juni 2020 zijn we gestart met een pilot sociaal medische advisering waarbij gebruik gemaakt wordt van interne expertise. Het doel is het aantal aanvragen sociaal medische adviezen te verminderen. De verwachting is dat de pilot een positief effect op de doorlooptijden zal hebben en eenbesparing zal opleveren.

Met ingang van 1 juli 2021 sluiten we een nieuw contract voor sociaal medische advisering. Door onder andere marktwerking en indexatie verwachten wij dat de kosten voor sociaal medische advisering met het nieuwe contract zullen stijgen.

Hulpmiddelen
Met ingang van 1 oktober 2021 sluiten we een nieuw contract voor hulpmiddelen. Door marktwerking en indexatie verwachten we ook bij het nieuwe contract van hulpmiddelen de kosten stijgen.

Doelgroepenvervoer

RegioRijder verzorgt het Wmo collectief vervoer, het leerlingenvervoer en jeugd GGZ-vervoer. Het Wmo collectief vervoer is bedoeld voor inwoners die door beperkingen niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Samen met de inwoner kijken we naar zijn situatie en mogelijke oplossingen voor de vervoersbehoefte. Als een inwoner niet met het openbaar vervoer kan reizen en er geen mogelijkheden zijn vanuit het netwerk, kan het Wmo-vervoer een oplossing bieden.
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar school groot, of kan het kind wegens zijn structurele beperking niet zelfstandig naar school. Ouders kunnen in dat geval een beroep doen op leerlingenvervoer. De gemeente regelt indien noodzakelijk het schoolvervoer van leerlingen naar het (speciaal) basisonderwijs en voor leerlingen met een beperking. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de verordening. De gemeente levert binnen het leerlingenvervoer vervoer op maat.

Reguliere activiteiten

Re-integratie in Velsen

Velsenaren die (tijdelijk) een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, worden geholpen terug te
gaan naar werk. De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! voert dit namens de IJmond
gemeenten uit met behulp van verschillende interventies. Hierbij wordt door de gemeenten
gestuurd op meer doelmatigheid en maatwerk. IJmond Werkt! heeft daarbij ook een ondersteunende
rol naar werkgevers. Vanuit het Werkgeverservicepunt bedienen zij samen met UWV en Pasmatch de
werkgevers in de ambitie te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Voor inwoners waarvoor IJmond
werkt! nog een brug te ver is, zet Velsen maatwerktrajecten in om hen te activeren. De activiteiten zijn
meer gericht op de ontwikkeling van de inwoner dan op het inzetten van maatregelen.

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en uitvoeringsagenda: iedereen doet mee

Velsen heeft een ‘Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning: naar een inclusieve samenleving’. De
overkoepelde ambitie daarin is de inclusieve samenleving; een samenleving waarin iedereen
meedoet.
Het beleidsplan is uitgewerkt en geactualiseerd in de uitvoeringsagenda Wmo 2020-2021. Hierin staan de onderwerpen en speerpunten waar de gemeente Velsen in deze periode aan werkt, met de beoogde resultaten. Deze agenda vormt de leidraad voor de uitvoering van het Wmo-beleid en het samenspel hierover van de gemeente met samenwerkingspartners en inwoners.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg regelt de voorwaarden voor zorg en eventuele opname bij psychische problemen.
Onderdeel van deze wet is dat inwoners bij de gemeente een melding kunnen doen als zij denken dat
de noodzaak van verplichte zorg voor een inwoner onderzocht moet worden. De GGD voert het
meldpunt uit namens de gemeente. De burgemeester behoudt een belangrijke rol bij een crisis, waarin
hij op advies van een psychiater een (crisis)maatregel kan opleggen.

Goede ondersteuning door contracten Jeugdwet en Wmo-begeleiding

Met een gezamenlijke inkoop hebben we contracten afgesloten voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding.
Daardoor kunnen we integrale en kwalitatief goede ondersteuning bieden aan inwoners en gezinnen
die dat nodig hebben.
In de contracten zijn Wmo-producten opgenomen die ervoor zorgen dat de zorg doorgaat als een
jongere overgaat van Jeugdwet naar Wmo. Voor jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar bieden
jeugdhulpaanbieders ondersteuning vanuit de Wmo. Ook is er gezinsbegeleiding ingekocht, die wordt
ingezet als kinderen én ouders een beperking hebben en/of problemen ervaren en daarbij
ondersteuning willen hebben. Op deze manier kan er integrale zorg geboden worden aan een gezin.

Maatwerk bij ondersteuning

Het aantal mensen dat een beroep doet op een Wmo-voorziening en/of uitkering Participatiewet
neemt toe. We voeren individuele gesprekken met inwoners waarbij we extra aandacht
geven aan maatwerk, rechtmatigheid en het bestrijden van fraude.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is eind 2019 ondergebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Hiermee is de positie van Veilig Thuis verstevigd. Na de financiële impuls in 2019 is de situatie bij Veilig Thuis stabiel. De wachttijden worden met succes aangepakt en er is gewerkt aan het realiseren van een stabiel personeelsbestand. Er blijft met enige regelmaat druk bestaan bij Veilig Thuis door het aantal meldingen en adviezen dat binnenkomt. We blijven de ontwikkelingen gezamenlijk met Veilig Thuis monitoren.  

Aanpak Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling

Vanuit het landelijke project Geweld Hoort Nergens Thuis wordt een regiovisie (regio Kennemerland) en actieprogramma ontwikkeld, om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. In het actieprogramma is ruimte voor lokale projecten en plannen. Ook wordt gekeken naar hoe een multidisciplinaire aanpak van structureel geweld (MDA++) ontwikkeld kan worden in de regio Kennemerland. Er heeft een onderzoek naar de opbrengst van de pilot MDA++ onder een dak gelopen. De aanbevelingen wat betreft de aanpak en de toekomst voor het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland worden momenteel uitgewerkt.

Kinderen in armoede

In 2021 worden extra projecten voor kinderen in armoede aangeboden, zoals huiswerkbegeleiding op het basisonderwijs en voorgezet onderwijs. In 2020 is de pilot “Doen wat nodig is voor kinderen in armoede” gestart. Deze pilot loopt door tot  medio 2021. In deze pilot wordt geëxperimenteerd met een budget voor de sociaal wijkteams waarmee zij slagvaardig en snel urgente aankopen kunnen doen voor kinderen in armoede. Deze projecten sluiten aan bij de uitwerking van de armoedevisie.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37