Ondernemend en duurzaam Velsen

Economische ontwikkeling.

Subdoelstelling

Stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Citymarketing: resultaten 1 meting ingezet voor activiteitenplan 2021
In 2020 is de 1-meting uitgevoerd onder de inwoners van Velsen en de bewoners van Haarlem en Amsterdam. Hiermee is onderzocht wat sinds 2016 de effecten zijn van citymarketing in Velsen. De resultaten van de 1-meting worden gebruikt om te bekijken of we op de goede weg zijn. Enkele resultaten:

  • De bekendheid van IJmuiden onder niet-inwoners van Velsen is gestegen van 40% redelijk tot goed bekend in 2016 naar 48% in 2020.
  • Inwoners van Amsterdam en Haarlem zijn vaker wel eens in IJmuiden geweest. 60% van de inwoners van Haarlem gaat regelmatig of soms naar IJmuiden. De stad wordt voornamelijk bezocht vanwege de haven/vis, het strand, familie en vrienden. Ruim twee derde van de inwoners van Amsterdam gaat regelmatig of soms naar IJmuiden, vooral voor het strand. Het aandeel niet-inwoners van Velsen dat nog nooit naar IJmuiden is geweest, is gedaald van 32% in 2016 naar 10% in 2020.
  • De helft van de inwoners van Velsen geeft aan trots te zijn om een inwoner van gemeente Velsen te zijn. 13% geeft aan de afgelopen 3 jaar trotser te zijn geworden.
  • 25% van de inwoners van Amsterdam en Haarlem zou (misschien) in IJmuiden willen wonen mochten ze verhuizen. In 2016 was dit nog 16%.

Tot nu toe hebben we vooral gewerkt aan het verbeteren van het algemene beeld (imago) en de bekendheid van IJmuiden. In 2021 voert de Stichting Citymarketing Velsen de citymarketing uit volgens het nieuwe activiteitenplan. De basismiddelen, zoals het onderhouden van de website, social media en het maken en verspreiden van een magazine komen in ieder geval aan bod. In 2021 zet de stichting o.a. nog meer in op de samenwerking met en verbinding van bestaande campagnes/merken die bijdragen aan het positieve imago van IJmuiden en de gemeente Velsen. Zoals AYOP, Techport, Noordzeevis IJmuiden en IJmuiden Rauw aan Zee.

Voorbereidingen realisatie Energiehaven
De energietransitie vraagt veel ruimte, ook rondom de monding van het Noordzeekanaal. Dat is een gebied waar de druk op de schaarse ruimte al hoog is. Door de groei van de verschillende marktclusters als de visserij, de offshore, wind op zee, de overslag van grondstoffen en de cruisevaart wordt de druk op de ruimte nog groter. Met de realisatie van een nieuw havenbedrijventerrein, de Energiehaven, komt er nieuwe ruimte beschikbaar voor onder andere het plaatsen en onderhouden van de windmolens op zee. In de IJmondhaven komt dan ook  ruimte vrij om de groei van genoemde sectoren in de komende jaren op te kunnen vangen.
In 2020 heeft het Rijk aangegeven dat ze een financiële bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de Energiehaven. Daarmee is  de financiering voor het plan rondgekomen. Bij realisatie van de Energiehaven heeft de regio - naast al haar andere plekken en services - een unieke plek in Nederland voor de ontwikkeling van offshore wind en duurzame energie. Velsen werkt samen met de Provincie Noord-Holland, Haven Amsterdam en Zeehaven IJmuiden aan de realisatie van de Energiehaven. In 2021 gaan we verder met de planologische en civieltechnische voorbereidingen.

Offshore Wind; golf van duurzame economische kansen
Offshore wind is een interessante economische, duurzame pijler voor de toekomst. De ligging en de goede infrastructuur zijn belangrijke kwaliteiten van onze regio. De bestaande offshore parken liggen voor de kust van IJmuiden en vormen in IJmuiden nu al een interessant economische cluster door de vestiging van diverse offshore wind bedrijven. De komende vijftien jaar wordt nog meer gebouwd op zee. Naast de bestaande vestigingen van  Eneco en MHI/Vestas in de IJmondhaven besloot Vattenfall in 2020 zich ook met nieuwbouw te vestigen in de IJmondhaven. Dit bedrijf zal zich naar verwachting in 2021 vestigen.
Onder regie van AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Port) zetten alle partners in de regio zich in om gezamenlijk en met meer inzet deze markt te bedienen. Het gaat dan om het onderhoud van de bestaande offshore parken en het ontwikkelen van nieuwe parken. In 2021 plegen we een extra regionale inzet op het gebied van marketing, public affairs, het stimuleren van innovatie en arbeidsmarkt. Het bouwen van een sterk cluster is de ambitie. Met een stijgend en diverser ledenbestand van AYOP (waaronder onlangs Vattenfall) liggen daar grote kansen.

Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio
Ook dit jaar werken we binnen de samenwerking van Techport (www.techport.nl) aan verschillende ambities. In 2021 staan onder meer de volgende acties op de agenda:

  • Realiseren Techport Centre
  • Project Slim Onderhoud; dat is er o.a. op gericht om het onderhoud 100% voorspelbaar te maken. Hier werken naast Tata, het VU SciencePark en andere MKB bedrijven aan mee.
  • Technologieweek Techport
  • Innovatieprojecten met MKB
  • In samenwerking met Techport en AYOP werken aan het thema onderwijs en innovatie op het gebied van offshore wind

BIZ Havengebied IJmuiden: uitbreiding van het BIZ-gebied en verlenging van de BIZ
De BIZ (Bedrijven Investeringszone) in havengebied IJmuiden bestaat sinds 2017. Het doel van een BIZ is dat door de ondernemers gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een schoon, heel en veilig havengebied. De BIZ Havengebied heeft zich in de afgelopen jaren bewezen, met onder andere succesvolle camerabewaking, parkmanagement en het digitale communicatieplatform Chainels. De BIZ won zelfs de Plabeka bokaal 2018 in de categorie Georganiseerd Beheer. Het aflopen van de eerste BIZ-termijn op 31 december 2021 en het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis, vormen aanleiding om een zorgvuldige oplossingsrichting te definiëren voor het havengebied. De wens van het bestuur is om de BIZ voor een nieuwe periode van vijf jaar te verlengen (2022-2026) en om het BIZ-gebied uit te breiden. Het beoogde BIZ-gebied omvat naast het huidige BIZ-gebied o.a. ook het gebied tussen de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat en het gebied rond de Halkade.

Verlenging Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden
De gemeente heeft begin 2019 een HIRB-subsidie (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) ingediend bij de provincie Noord-Holland voor een Beeldkwaliteitsfonds in het  Havengebied IJmuiden. Deze subsidie (€ 100.000) is verleend. Via dit fonds kunnen duurzaamheidsmaatregelen en verbetering van het vooraanzicht van bedrijfspanden in het havengebied gestimuleerd worden. De gemeente heeft, waarschijnlijk mede door de coronacrisis, weinig subsidieaanvragen ontvangen. Daarom is het Beeldkwaliteitsfonds verlengd en is het nu opengesteld tot en met 31 december 2021.

Reguliere activiteiten

Goede dienstverlening voor ondernemers
Van het bedrijfsleven verwacht de gemeente een stimulerende rol bij het vergroten van de werkgelegenheid. De gemeente wil het bedrijfsleven daarom ondersteunen en van dienst zijn bij het realiseren van ondernemersinitiatieven. Het college gaat in overleg met de ondernemers om te bekijken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. Het ondernemersloket speelt daar, ook in 2021, een belangrijke rol in. Daarnaast brengt de gemeente ondernemers bij elkaar door diverse bijeenkomsten te organiseren met als doel de samenwerking en kennisdeling onderling en met de gemeente te stimuleren.

Een sterkere haven & industrie
Het college werkt, samen met zijn partners en ondernemers, aan een dynamische haven met sterke industriële clusters, internationale haven voor vis, kusthaven voor ferry- en cruisevaart, servicehaven voor offshore activiteiten en knooppunt van (duurzame) energie.

Verder wordt in Europa een discussie gevoerd over de hele set aan richtlijnen en verordeningen op het terrein van het wegvervoer. Daarbij zal de vraag ook zijn of er een absoluut verbod op het verblijf in het voertuig tijdens de normale wekelijkse rust moet gaan gelden, of een verbod tenzij de rust wordt genoten op een geschikte truckparking. Vanwege deze discussie is er vanuit de gemeente aandacht voor geschikte truckparkings. Daarnaast vormt de aanpak van illegale bewoning in havengebied IJmuiden een belangrijk thema.

Er is een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in het Havengebied van IJmuiden.  De activiteiten staan elk jaar opgenomen in een BIZ-actieplan en worden uitgevoerd door de Stichting BIZ. Een parkmanager is het aanspreekpunt voor de gevestigde bedrijven en de contactpersoon voor de stakeholders. Parkmanagement bevordert het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2021 zet de parkmanager zijn werkzaamheden vanuit de BIZ voort.  

Tijdelijke dip cruise- en ferryvaart
Door de coronacrisis in 2020 verkeren de cruise- en ferryvaart in zwaar weer. Heel langzaam en voorzichtig start deze sector weer op. Op dit moment is nog niet te overzien welke gevolgen de coronacrisis voor 2021 heeft.
Voor de langere termijn (na 2021) verwachten we dat deze sector uiteindelijk weer zal gaan groeien. We blijven ons dan ook inzetten voor deze sector en bekijken welke kansen het weer kan bieden voor Velsen. In elk geval zijn diverse nautische verbeteringen (zoals het verdiepen van de vaargeul) rondom de IJmondhaven nodig.  

Behoud en versterking van het aanbod van horeca en detailhandel
De gemeente wil dat iedereen zich thuis voelt in Velsen: inwoners, toeristen, bezoekers, ondernemers en werknemers. Daarvoor is een aantrekkelijk en goed functionerend voorzieningenaanbod nodig. In dat aanbod spelen horeca en detailhandel een belangrijke rol. De gemeente wil dat dit aanbod aantrekkelijk is en economisch goed functioneert. En dat het waar nodig nog beter wordt.
Het horecabeleid heeft als doelstelling om de horeca zo te ontwikkelen, dat het daardoor aantrekkelijker wordt om in de gemeente Velsen te gaan wonen, te werken, of te zijn.

In 2021 zet de winkelloods haar werkzaamheden voort. De winkelloods heeft tot taak om verhuiskansen te identificeren, partijen te verleiden naar kansrijke winkelcentra te verhuizen en het organiserend vermogen van winkeleigenaren, winkelhuurders en winkeliersverenigingen te vergroten. Hierdoor levert de winkelloods een bijdrage aan het leefbaar en aantrekkelijk houden en maken van winkelstraten. Het Winkelfonds is dan ook nog beschikbaar. Het winkelfonds bestaat uit een subsidie voor verhuizing naar kansrijke winkelcentra en een subsidie voor het opknappen van winkelgevels.
In 2019 is voor het centrum van IJmuiden een Bedrijven Investeringszone (BIZ) opgericht. Daarmee kunnen de ondernemers en de gemeente de positieve ontwikkelingen doorzetten. Het doel van het opzetten van een BIZ is, dat door de ondernemers gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een schoon, heel en veilig winkelgebied. Tevens is in 2020 een BIZ in Santpoort-Noord gestart. De ondernemers aan de Kennemerlaan hebben ook aangegeven een BIZ-traject te willen starten.

Regionale Samenwerking
In de bezuinigingsvoorstellen zijn een aantal versoberingen opgnomen op onze bijdragen aan regionale samenwerkingsverbanden. Velsen pleegt inzet en draagt bij aan diverse samenwerkingsverbanden. Denk aan het Bestuursplatform Noordzeekanaal-gebied (NZKG), Metropoolregio Amsterdam (MRA), IJmond en Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) en regionale havenpromotiestichtingen (Amports, ACP, AYOP).  Hierdoor zal de invloed op de besluitvorming en toekomstige ontwikkelingen in voor Velsen cruciale vlakken als Noordzeekanaal-gebied, woningbouw, bereikbaarheid, economie etc.

Economische samenwerking IJmond;
De IJmondgemeenten hebben samen met de provincie Noord-Holland en het regionale bedrijfsleven het Economisch Gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ opgesteld. De haven en maakindustrie staan daarin centraal. Ook op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie bekijken we welke mogelijkheden er zijn om regionaal samen te werken. Dit loopt via het Portefeuillehouderscontact Economische Zaken (PHCEZ).

Samenwerking Noordzeekanaalgebied (NZKG);
De basis voor de samenwerking tussen gemeenten en provincie staat in de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Belangrijke ontwikkelingen zijn de beperkte ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, energietransitie en circulaire economie.
Vanuit het bestuursplatform NZKG zijn de thema’s energietransitie, zeecruisebeleid en de (schaarse) haventerreinen belangrijke thema’s. In 2019 is er voor het Noordzeekanaalgebied een bestuurlijk platform energietransitie opgericht. Het platform wil de energietransitie in het gebied bevorderen en verbinding tussen het haven-industrieel gebied en de RES Noord-Holland Zuid en de MRA leggen. In het opgestelde programma staat omschreven hoe het platform dat gaat doen.

Samenwerking Metropoolregio Amsterdam;
Velsen werkt intensief samen op economisch en toeristisch gebied in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat biedt kansen voor de Velsense strategische projecten Techport,Offshore Wind en Toerisme. De wethouder EZ vertegenwoordigt, ook in 2021, de IJmond in het Platform Economie. In de MRA agenda staat op welke onderdelen de gemeenten samenwerken om de economie te bevorderen in de MRA.
Voor de toeristische samenwerking is de Strategische Agenda Toerisme MRA 2025 de basis. ‘Hoe om te gaan met balans en verspreiding van toerisme’ is daar een belangrijk onderdeel van. We werken ook in 2021 mee aan het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien dat zich richt op de internationale toerist in Amsterdam. Dat project is in 2020 vernieuwd. Voor bedrijfsterreinen is er een uitvoeringsstrategie opgesteld:  “Ruimte voor werken in de MRA van morgen: 2017-2030”. Centraal hierin staat het in beeld brengen van de deelregio’s en vraagstukken op het gebied van transformatie, herverdeling en kwaliteit van de bedrijventerreinen.

In de bezuinigingsvoorstellen zijn een aantal versoberingen opgnomen op onze bijdragen aan regionale samenwerkingsverbanden. Velsen pleegt inzet en draagt bij aan diverse samenwerkingsverbanden. Denk aan het Bestuursplatform Noordzeekanaal-gebied (NZKG), Metropoolregio Amsterdam (MRA), IJmond en Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) en regionale havenpromotiestichtingen (Amports, ACP, AYOP).  Hierdoor zal de invloed op de besluitvorming en toekomstige ontwikkelingen in voor Velsen cruciale vlakken als Noordzeekanaal-gebied, woningbouw, bereikbaarheid, economie etc.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37