Ondernemend en duurzaam Velsen

Economische ontwikkeling.

Subdoelstelling

Bevorderen toerisme en recreatie.

Impulsproject Kustplaats IJmuiden aan Zee
Met de realisatie van de kustplaats IJmuiden aan Zee wordt een impuls gegeven aan de verwezenlijking van de Visie op Velsen 2025. Zo ontstaat stap voor stap een aantrekkelijke en levendige kustplaats rond de bestaande jachthaven. Een kustplaats met bijzondere en gevarieerde woningen en aantrekkelijke horeca, detailhandel, culturele en recreatieve voorzieningen en een kwalitatief goede openbare ruimte. Vooruitlopend op de start van de gebiedsontwikkeling is in 2018 gestart met placemaking. Daarbij worden met tijdelijke activiteiten en evenementen nieuwe  bezoekers en ondernemers naar het gebied getrokken.
Het geactualiseerde Ambitiedocument geeft de richting aan voor deze gebiedsontwikkeling. Het ontwikkelplan is uitgewerkt op basis van nader onderzoek en overleg met stakeholders. Na vaststelling van het ontwikkelplan door de gemeenteraad kan worden gestart met de bestemmingsplanprocedure en een mogelijke onteigeningsprocedure.

De Rauwe Loper: Verbeteren toegankelijkheid naar kust en haven
Voor de inrichting van de verschillende routes naar de zee (Strand Noordpier, IJmuiden aan Zee, IJmuiderslag) en de haven is een globale visie opgesteld, het Masterplan De Rauwe Loper. Doel is het verbeteren van de toegankelijkheid, het gevoel van welkom zijn  en het vergroten van de herkenbaarheid van het DNA van IJmuiden (IJmuiden Rauw aan Zee). In het plan wordt ingezet op zichtbaarheid en herkenbaarheid per route. Zo staat er o.a. in aangegeven welk type inrichtingselementen (zoals bankjes, informatiepunten en streetart) en welke materialen en kleuren goed bij het unieke karakter van IJmuiden passen.

Het masterplan gebruiken we als inspiratiedocument met richtlijnen voor projecten langs de route (zoals Pontplein en entreegebied) en onderhoud & beheerswerkzaamheden van de route zoals bijvoorbeeld bij de vervanging van lantaarnpalen. In 2019 lag de focus op het thema “welkom en informatie” (o.a. via de plaatsing van toeristische informatieborden). In 2020 is o.a.Streetart gerealiseerd  langs de Haven en Pierroute en is een start gemaakt met het verbeteren van de “natuurlijke flow” (vindbaarheid en toegankelijkheid) door elementen langs de Haven en Pierroute te plaatsen.

Recreatiegebied Spaarnwoude: uitvoering Visie Spaarnwoude Park 2040
In 2020 is de Visie Spaarnwoude Park 2040 vastgesteld. Gelijktijdig hieraan is een uitvoeringsprogramma opgesteld. In 2021 werkt het recreatieschap dit uitvoeringsprogramma gefaseerd uit. Een van de kansrijke projecten is de inrichting van het ontvangstgebied bij SnowWorld. Daarnaast is het wegwerken van het achterstallig onderhoud nog steeds een belangrijk aandachtspunt.

Reguliere activiteiten

Versterking avontuurlijke kust in volle gang
Het college zet zich, ook in 2021, verder in om de kust te verbeteren en te ontwikkelen op een manier die past bij het DNA van IJmuiden Rauw aan Zee. De entree en toegankelijkheid van IJmuiden aan Zee is aangepakt. Het gebied is door placemaking extra onder de aandacht gebracht. Door het plaatsen van diverse kunstwerken en tiny houses die ook voor vakantieverhuur beschikbaar zijn. Verder heeft de gemeente vanuit het project de Rauwe Loper nieuwe banken, toeristische informatieborden en prullenbakken toegevoegd en is de omgeving van het Cornelis Vreeswijkbeeld opgeknapt.  In 2021 komt er een reddingspost bij Strand Noordpier. We faciliteren ook opruimacties van inwoners en ondernemers om het bewustzijn van een schoon strand bij de bezoekers te bevorderen.

Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee
De toeristische marketing en promotie is vooral bedoeld voor de dagbezoeker van Noord-Holland. Het unieke DNA van IJmuiden met het avontuurlijke strand met volop mogelijkheden voor wind-, en watersport en de spannende haven zetten we daarbij vooral in de etalage.
Onder de noemer IJmuiden Rauw aan Zee informeren we de bezoeker over de toeristische mogelijkheden in Velsen en stimuleren we de toerist om een bezoek te brengen aan de gemeente. Dat doen we onder andere met de toeristische informatiepunten, de website (ijmuidenaanzee.nl, social media (#Rauw aan Zee) en het verspreiden van een toeristische folder. In 2021 gaan we verder met het integreren van de verschillende acties vanuit de Rauw aan Zee campagne en met de activiteiten van citymarketing. Intentie is e.e.a. nog efficiënter uit te gaan voeren. Voor de internationale toerist die in Amsterdam verblijft, werkt de gemeente ook in 2021 samen in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Dat project promoot de gemeente (samen met de andere kustplaatsen in de MRA) onder de naam Amsterdam Beach.
Als het bezuinigingsvoorstel wordt aangenomen  zal de integratie met citymarketing-activiteiten  helemaal doorgevoerd worden. Daarnaast  leggen we dan meer de focus op online. Dan nemen we bijvoorbeeld  geen advertenties of outdoor reclames af en ontwikkelen we een simpele toeristische folder die beperkter  wordt verspreid.

Recreatieve verbindingen in stand houden
Velsen heeft een uitgebreid wandel-, en fietsknooppuntennetwerk. Binnen dat netwerk zijn diverse themaroutes ontwikkeld. De netwerken zorgen voor belangrijke verbindingen met de regio en verbindingen in het toeristische aanbod. In 2021 zet de gemeente zich in om de recreatieve verbindingen op peil te houden en bij nieuwe kansen, verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als voorstel voor een bezuiniging is een besparing opgenomen. Bovenstaand zal slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd

Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) naar een Nationaal Park ‘nieuwe stijl’
De gemeente Velsen is vertegenwoordigd in het overlegorgaan van het NPZK. Het NPZK onderzoekt in 2021 de mogelijkheid uit te groeien tot een Nationaal Park ‘nieuwe stijl’. Nationale Parken moeten meer zijn dan de natuurterreinen die nu als Nationaal Park zijn aangewezen; het zijn grotere samenhangende gebieden waarbinnen natuurkernen liggen en waarmee bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zich verbonden voelen.

Blijven inspelen op de ferry- en cruisepassagiers
Door de coronacrisis in 2020 verkeren de cruisevaart en de ferryvaart in zwaar weer. Heel langzaam en voorzichtig start deze sector weer op. Op dit moment is nog niet te overzien welke gevolgen de corona-crisis zal hebben. Voor de langere termijn (na 2021) verwachten we dat deze sector uiteindelijk weer zal gaan groeien.
Door deelname aan Amsterdam Cruise Port (ACP) promoten we IJmuiden als cruisebestemming, gekoppeld aan Amsterdam. Het college zet zich samen met de Stichting Citymarketing in om de passagiers te verleiden ook een bezoek te brengen aan IJmuiden. Onder andere door het aanbieden van toeristische informatie in de terminals. Het project Havenkwartier maakt de Halkade tot aan de Kop van de Haven aantrekkelijker, waardoor passagiers hier ook langer en prettiger kunnen verblijven. De gemeente heeft daarnaast, samen met partners in het gebied, aandacht voor het goed onderhouden en schoonhouden van het havengebied en de toegangswegen naar het havengebied.

Stimuleren van toeristische productontwikkeling
De gemeente wil in samenwerking met ondernemers en organisaties stimuleren dat er meer toeristisch aanbod komt. Aanbod dat past bij de identiteit van IJmuiden (Rauw aan Zee), zoals inzetten op de vis en havenbeleving voor toeristen. En aanbod gericht op de internationale toerist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beter vindbaar en zichtbaar maken van toeristische attracties zoals het strand en de haven door het te koppelen aan fietsroutes.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37